Maraton z serialem „Górski lekarz” w Romance TV!

Już w sobo­tę, 23 lute­go Romance TV zapra­sza na mara­ton z seria­lem „Górski lekarz”. Stacja poka­że aż pięć odcin­ków. Start o godz. 21:55.

Weekendowy mara­ton z Górskim lekarzem

Górski lekarz” to best­sel­le­ro­wy serial tele­wi­zyj­ny pro­duk­cji euro­pej­skiej. Jego akcja roz­gry­wa się
w nie­wiel­kiej bawar­skiej miej­sco­wo­ści Ellmau, a głów­nym boha­te­rem jest atrak­cyj­ny chi­rurg, dok­tor Martin Gruber, któ­ry miesz­ka razem z adop­to­wa­ną cór­ką Lilli i bra­tem Hansem. W seria­lu zachwy­ca­ją wido­ki i postać same­go dok­to­ra, zma­ga­ją­ce­go się ze skom­pli­ko­wa­ny­mi przy­pad­ka­mi medycz­ny­mi, a tak­że z pro­ble­ma­mi oso­bi­sty­mi swo­ich pacjentów.

23 lute­go Romance TV poka­że aż pięć odcin­ków „Górskiego leka­rza” – Przykre prze­bu­dze­nie (35)Gorzka praw­da (36)Wina i poku­ta (37)Stracona nadzie­ja (38) oraz Swobodny spa­dek (39). Widzów zapra­sza­my przed tele­wi­zo­ry od godz. 21:55, by śle­dzić losy Martina Grubera i jego rodzi­ny. Natomiast już 25 lute­go o godzi­nie 20:00 zoba­czy­my odci­nek zaty­tu­ło­wa­ny Osobista decy­zja (40).

Produkcja ta jest naj­le­piej oglą­da­nym seria­lem na kana­le Romance TV w 2018 roku. Średnia oglą­dal­ność wybra­nych odcin­ków wyno­si­ła 150 tys. widzów, dając sta­cji udział w oglą­dal­no­ści na pozio­mie 0,9% SHR.

Co zoba­czy­my w sobot­nich odcinkach?

Lisbeth Gruber ma ze syna­mi same kło­po­ty. Całe Ellmau plot­ku­je o Hansie i reje­stra­tor­ce z przy­chod­ni Martina, Nicole. Natomiast Martin zdra­dził Andreę i drę­czą go wyrzu­ty sumie­nia. Nie chce jej okła­my­wać, z dru­giej stro­ny wie, że stra­cił­by ją, gdy­by wyznał praw­dę. Również Hans odwo­dzi go od pomy­słu przy­zna­nia się do zdrady.

W koń­cu jed­nak Hans Gruber i Klara infor­mu­ją rodzi­nę o pla­no­wa­nym ślu­bie. Wszyscy są zachwy­ce­ni. Cieszy się nawet Lilli. Konsultantka ślub­na, Jasmin, ma wszyst­ko pod kon­tro­lą. Nie podo­ba się to zupeł­nie Lisbeth, któ­ra do tej pory była odpo­wie­dzial­na za orga­ni­za­cję wszyst­kich uro­czy­sto­ści. Przygotowania do ślu­bu i wese­la Hansa i Klary powo­li się koń­czą. Martin posta­na­wia oświad­czyć się Andrei. Jedzie do niej, ale po dro­dze zatrzy­mu­je go Hans i pro­si o pomoc.

Martin boi się o życie Andrei. Każe ją prze­wieźć do Hall, żeby wraz z Kahnweilerem zna­leźć przy­czy­nę jej śpiącz­ki. Stan Andrei pogor­szył się na tyle, że musi być natych­miast ope­ro­wa­na. Po ope­ra­cji kobie­ta odzy­sku­je przy­tom­ność i chce wró­cić do domu. Martin zabie­ra ją do siebie.