Pierwszy ScreenX w Cinema City w Polsce!

Cineworld, wła­ści­ciel Cinema City uru­cha­mia 100 loka­li­za­cji ScreenX w USA i Europie

W czerw­cu 2018 r. CJ 4DPLEX ogło­si­ło part­ner­stwo z Cineworld Group doty­czą­ce otwo­rze­nia 100 loka­li­za­cji ScreenX w 10 róż­nych kra­jach: USA, Wielkiej Brytanii, Izraelu oraz w sied­miu innych kra­jach euro­pej­skich w tym w… Polsce! Już wkrót­ce pol­scy widzo­wie będą mogli poczuć głę­bię fil­mu, dzię­ki 270-stopniowej pano­ra­micz­nej pro­jek­cji fil­mów, któ­ra roz­sze­rza ekran do ścian sali kino­wej, zapew­nia­jąc widzom jak naj­bar­dziej wcią­ga­ją­ce wrażenia. 

ScreenX to pierw­szy na świe­cie sys­tem multi-projekcji, któ­ry pozwa­la widzom wyjść poza ramy fil­mo­we­go ekra­nu, wyświe­tla­jąc obraz na ścia­nach kin. Został stwo-rzony w 2012 roku przez CJ CGV, część południowo-koreańskiego kon­glo­me­ra­tu CJ Group, jako jeden z ewo­lu­ują­cych w bran­ży for­ma­tów następ­nych kin”, obok 4DX, świa­to­we­go lide­ra mul­ti­sen­so­rycz­nej tech­no­lo­gii kino­wej z efek­ta­mi ruchu i śro­do­wi­ska. ScreenX pozwa­la widzom prze­żyć doświad­cze­nie poza kadrem ekra­nu fil­mo­we­go, wyko­rzy­stu­jąc autor­ski sys­tem, któ­ry roz­sze­rza obra­zy fil­mów fabu­lar­nych i rekla­my pre-show, two­rząc wcią­ga­ją­cy, pano­ra­micz­ny, 270-stopniowy for­mat, któ­ry wyświe­tla się na trzech ścia­nach kin. Do tej pory ScreenX został zain­sta­lo­wa­ny na ponad 142 ekra­nach na całym świe­cie, w tym 86 ekra­nach w Korei Południowej; 44 ekra­nach w Chinach; 3 w Stanach Zjednoczonych; 4 w Turcji; 2 w Wietnamie i 1 w Tajlandii, Japonii i Indonezji. Natomiast już od mar­ca br. widzo­wie w Polsce będą mogli poczuć głę­bię fil­mu, dzię­ki tech­no­lo­gii ScreenX, któ­ra dostęp­na będzie w Cinema City w Galerii Mokotów i doznać zupeł­nie nowe­go kino­we­go doświadczenia!

- Nasza współ­pra­ca z CJ 4DPLEX wykra­cza poza przy­spie­sze­nie insta­la­cji nowych loka­li­za­cji 4DX i ScreenX na całym świe­cie, two­rząc wspól­ną wizję wcią­ga­ją­ce­go kina przy­szło­ści. Dążymy do utrzy­ma­nia wyso­kiej jako­ści śro­do­wi­ska fil­mo­we­go we wszyst­kich naszych loka­li­za­cjach we wszyst­kich regio­nach, a przy­ję­cie naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii kino­wych jest klu­czem do zapew­nie­nia naszym klien­tom jak naj­lep­szej jako­ści – powie­dział Mooky Greidinger, dyrek­tor gene­ral­ny Cineworld Group.

- Cineworld poprzez swo­je inno­wa­cyj­ne dzia­ła­nia wciąż udo­wad­nia, że dobrze wie, czym jest for­mu­ła suk­ce­su. Jesteśmy dum­ni, że może­my two­rzyć part­ner­stwo i jeste­śmy bardzo pod­eks­cy­to­wa­ni, że może­my zaofe­ro­wać rekor­do­wą licz­bę naj­waż­niej­szych wydaw­nictw stu­dyj­nych w coraz więk­szej licz­bie loka­li­za­cji ScreenX, któ­re, jak wie­my, będą zachwy­cać widzów – powie­dział Byung Hwan Choi, CEO CJ 4DPLEX

Na świe­cie ScreenX szyb­ko i sku­tecz­nie zwięk­szył swój zasięg mię­dzy­na­ro­do­wy, poka­zu­jąc zarów­no hol­ly­wo­odz­kie hity, jak i lokal­ne fil­my fabu­lar­ne. Poprzednie tytu­ły z głów­nych hol­ly­wo­odz­kich wytwór­ni, któ­re zosta­ną wyda­ne w for­ma­cie pre­mium to: Król Artur: Legenda Miecza, Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara, Kingsman: Złoty Krąg, Czarna Pantera i Rampage, z nad­cho­dzą­cy­mi wyda­nia­mi Ant-Man i Osa, Zakonnica, Aquaman, Shazam! Ale to nie koniec!

To part­ner­stwo ozna­cza zna­czą­cą eks­pan­sję fran­czy­zy ScreenX. Cineworld współ­pra­co­wał wcze­śniej z fir­mą macie­rzy­stą ScreenX, CJ 4DPLEX, aby otwo­rzyć 145 loka­li­za­cji 4DX w USA i Europie. Oznacza to dodat­ko­wy wzrost o 99 ekra­nów z już ist­nie­ją­cych 46 loka­li­za­cji w USA i Europie.

INFORMACJE DODATKOWE O CJ 4DPLEX 

CJ 4DPLEX to pierw­sza na świe­cie fir­ma kino­wa 4D z sie­dzi­bą w Seulu z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi biu­ra­mi w Los Angeles i Pekinie. Firma stwo­rzy­ła 4DX, pierw­szą i wio­dą­cą tech­no­lo­gię kino­wą 4D do fil­mów fabu­lar­nych, zapew­nia­jąc kino­ma­nom wcią­ga­ją­ce wra­że­nia kino­we, któ­re wyko­rzy­stu­ją wszyst­kie pięć zmy­słów, umoż­li­wia­jąc widzom łącze­nie się z fil­ma­mi poprzez ruch, wibra­cje, wodę, wiatr, śnieg, bły­ska­wi­ce, zapa­chy i inne efek­ty spe­cjal­ne, któ­re popra­wia­ją jakość obra­zu na ekra­nie. CJ 4DPLEX ofe­ru­je part­ne­rom wysta­wien­ni­czym sale 4DX wraz z koda­mi 4DX zarów­no w przy­pad­ku naj­więk­szych hol­ly­wo­odz­kich hitów, jak i lokal­nych tytu­łów. Każda sala wypo­sa­żo­na jest w rucho­me sie­dze­nia zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z ponad 20 róż­ny­mi efek­ta­mi i zop­ty­ma­li­zo­wa­ne przez zespół wykwa­li­fi­ko­wa­nych mon­ta­ży­stów, mak­sy­ma­li­zu­jąc uczu­cie zanu­rze­nia się w fil­mie, poza gra­ni­ca­mi  dźwię­ku i obra­zu. Od 2009 roku w 4DX wyświe­tlo­no ponad 520 hol­ly­wo­odz­kich i lokal­nych tytu­łów. Od maja 2018 roku ponad 62,800 fote­li 4DX dzia­ła w 524 salach w 59 kra­jach. CJ 4DPLEX został uzna­ny za Najbardziej Innowacyjną Firmę 2017 roku w dzie­dzi­nie wyda­rzeń na żywo przez Fast Company, a jego tech­no­lo­gia zosta­ła wyróż­nio­na srebr­ny­mi nagro­da­mi Edison w kate­go­rii Media i Komunikacja Wizualna – roz­ryw­ka w 2015 i 2018 roku. Więcej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie www.cj4dplex.com.