Jadę w góry… grać w Minecraft!

Świat się zmie­nia, a tech­no­lo­gia przej­mu­je ini­cja­ty­wę. Dzisiaj wszyst­ko idzie w cyfro­wą roz­ryw­kę, ozna­cza to, że fir­my orga­ni­zu­ją­ce obo­zy dla dzie­ci i mło­dzie­ży, muszą nadą­żać za naj­now­szy­mi tren­da­mi, aby spro­stać wyma­ga­niom mło­dzie­ży. Rodzice i dzie­ci ocze­ku­ją, że wyjaz­dy będą sta­no­wić nie­ba­nal­ną alter­na­ty­wę dla wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, a czę­sto nawet z nią współ­grać. Pojechać do Szczyrku i grać w Minecraft – teraz to możliwe! 

 Almatur sta­ra się być bie­żą­co z ocze­ki­wa­nia­mi mło­dzie­ży, dla­te­go tema­ty obo­zów fir­my czę­sto łączą się z tema­ty­ką wir­tu­al­ną i są w 100% zgod­ne z nowy­mi tren­da­mi wśród mło­de­go poko­le­nia. W tym roku Almatur ofe­ru­je m.in. obo­zy z Minecraftem i obo­zy gamin­go­we, dzię­ki któ­rym dzie­ci mogą wyko­rzy­sty­wać wła­sną kre­atyw­ność, uczyć się i dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści w wir­tu­al­nym świe­cie. To wła­śnie na tych obo­zach, w Szczyrku, dzie­ci mogą poznać nowych przy­ja­ciół , dzie­lić się doświad­cze­niem i pogłę­biać wie­dzę w tym kie­run­ku, któ­ry je inte­re­su­je, bo nie każ­dy marzy o “bia­łym szaleństwie”.

- Jesteśmy pod­eks­cy­to­wa­ni wszyst­ki­mi nowy­mi ofer­ta­mi, które zapla­no­wa­li­śmy na zimę. Jeden z obo­zów przy­go­to­wa­ny jest w opar­ciu o jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych gier tych czasów - Minecraft. Codziennie poru­sza­ne będą tema­ty z dzie­dzi­ny archi­tek­tu­ry i inży­nie­rii. Dzieci nauczą się budo­wy osie­dla i osa­dy, eks­plo­ro­wa­nia tere­nu i jego mody­fi­ka­cji, budo­wy mia­sta i jego póź­niej­sze­go roz­wo­ju. – mówi pre­zes fir­my Almatur, Mirosław Sikorski.

Drugim nowym pomy­słem jest obóz gamin­go­wy, połą­cze­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i spor­to­wej rywa­li­za­cji. Na tym obo­zie prze­go­tu­jesz się do gry zespo­ło­wej i nauczysz się dobrze pro­wa­dzić dru­ży­nę gra­jąc w League of Legends. W CS GO!, poznasz roz­kła­dy map i naj­bar­dziej efek­tyw­ne tak­ty­ki gry, a w roz­gryw­kach FIFA doło­żysz wszel­kich sta­rań, aby to wła­śnie two­ja dru­ży­na zwy­cię­ży­ła. Dodatkowo pro­po­nu­je­my zaję­cia w VR, to naj­now­szy trend na ryn­ku tech­no­lo­gii i gier. Pamiątką z obo­zu będą oso­bi­ście wyko­na­ne oku­la­ry VR, któ­re będzie moż­na zabrać do domu.

Jednak rodzi­ce nie powin­ni się mar­twić, obo­zy z gra­mi uczą pro­jek­to­wa­nia, roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i umie­jęt­no­ści pre­zen­ta­cji. Uczestnicy nie sie­dzą cały­mi dnia­mi przed ekra­na­mi, popo­łu­dnia­mi cze­ka na nich moc atrak­cji – tur­nie­je gier plan­szo­wych i kar­cia­nych, kara­oke, kalam­bu­ry, dys­ko­te­ki, wie­czo­rek fil­mo­wy, kon­kur­sy z nagro­da­mi. Dołącz do przy­ja­ciół Almaturu i zbie­raj wspo­mnie­nia na całe życie!