Pierwsze firmy zyskują wsparcie na realizacje nowych inwestycji dzięki ustawie

Z koń­cem czerw­ca 2018 roku weszły w życie prze­pi­sy usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji, dzię­ki któ­rym przed­się­bior­cy będą mogli korzy­stać z pomo­cy publicz­nej doty­czą­cej wspar­cia na reali­za­cję nowych inwe­sty­cji na tere­nie całej Polski. Pod koniec br. fir­my zaczę­ły uzy­ski­wać pierw­sze zgo­dy na wspar­cie dzię­ki decy­zjom wyda­nym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Eksperci z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy zdra­dza­ją, jaki wpływ na przed­się­bior­stwa będzie mia­ła uzy­ska­na zgoda.

Wsparcie w posta­ci ulg podat­ko­wych jest moż­li­we po speł­nie­niu dwóch pod­sta­wo­wych kry­te­riów: ilo­ścio­we­go, doty­czą­ce­go ponie­sie­nia kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych o okre­ślo­nej wyso­ko­ści oraz jako­ścio­we­go zwią­za­ne­go, m.in. ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem gospo­dar­czym oraz spo­łecz­nym, np. poprzez zapew­nie­nie odpo­wied­nie­go pozio­mu zatrud­nie­nia czy pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści badawczo-rozwojowej. Jednym z przed­się­biorstw, któ­re uzy­ska­ło pozy­tyw­ną decy­zję o wspar­ciu jest Stalatube sp. z o. o. nale­żą­ca do fiń­skiej gru­py Stalatube.

- Naszym celem, któ­ry przy­świe­cał pod­czas ubie­ga­nia się o decy­zję o wspar­ciu, było utwo­rze­nie nowe­go przed­się­bior­stwa, któ­re będzie zaj­mo­wa­ło się, m.in. prze­twa­rza­niem spa­wa­nych i gię­tych pro­fi­li ze sta­li nie­rdzew­nej, a tak­że ulep­sza­niem ele­men­tów ruro­cią­gów z rur ze sta­li nie­rdzew­nej czy ulep­sza­niem kon­struk­cji spa­wa­nych ele­men­tów. Na szczę­ście uda­ło nam się speł­nić wszyst­kie kry­te­ria i 19 listo­pa­da uzy­ska­li­śmy pozy­tyw­ną decy­zję o wspar­ciu co nas ogrom­nie cie­szy! – mówi przed­sta­wi­ciel fir­my Stalatube sp. z o.o.

Zgodnie z usta­wą wspar­cie udzie­la­ne jest w for­mie zwol­nień podat­ko­wych według okre­ślo­ne­go kry­te­rium inten­syw­no­ści pomo­cy, uza­leż­nio­ne­go od miej­sca ulo­ko­wa­nia inwe­sty­cji. W związ­ku z tym, iż inwe­sty­cja reali­zo­wa­na przez przed­się­bior­stwo znaj­du­je się na tery­to­rium woje­wódz­twa łódz­kie­go pomoc publicz­na będzie wyno­sić 35%.

WPŁYW WSPARCIA NA BIZNES

Dzięki nowym regu­la­cjom usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji, moż­li­we jest sko­rzy­sta­nie ze wspar­cia na tere­nie całej Polski, a nie tyl­ko na okre­ślo­ne obsza­ry. Inwestorzy są zachę­ca­ni do loko­wa­nia swo­ich inwe­sty­cji w Polsce. Dodatkowo dzię­ki nim wpro­wa­dza­ją nowe roz­wią­za­nia tech­nicz­ne oraz tech­no­lo­gicz­ne, a tak­że zwięk­sza­ją dyna­mi­kę eks­por­tu i kon­ku­ren­cyj­ność wytwa­rza­nych wyro­bów, a co naj­waż­niej­sze two­rzą nowe miej­sca pracy.

- Wsparcie dla przed­się­bior­ców udzie­la­ne na reali­za­cję nowej inwe­sty­cji przy­zna­wa­ne jest w for­mie zwol­nie­nia od podat­ku docho­do­we­go, na zasa­dach okre­ślo­nych odpo­wied­nio w prze­pi­sach o podat­ku docho­do­wym od osób praw­nych. System wspar­cia pre­fe­ru­je małych, śred­nich i mikro przed­się­bior­ców, jed­nak­że tak­że duzi przed­się­bior­cy mogą z nie­go sko­rzy­stać, choć oczy­wi­ście wymo­gi im sta­wia­ne są znacz­nie więk­sze. Procedura uzy­ska­nia decy­zji jest łatwiej­sza niż w poprzed­nim sta­nie praw­nym. Po reali­za­cji pierw­sze­go pro­jek­tu może­my stwier­dzić, że fak­tycz­nie wpro­wa­dzo­ne prze­pi­sy sta­no­wią znacz­ne udo­god­nie­nie dla przed­się­bior­ców  – mówi mec. Piotr Pruś z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy, odpo­wie­dzial­ny za pro­jekt Stalatube.

Wielu przed­się­bior­ców z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­ło wej­ścia usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji w życie. Dzięki niej roz­wój gospo­dar­czy Polski zde­cy­do­wa­nie przy­spie­szy, zwięk­szą się docho­dy firm oraz ich pracowników.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy usłu­gi z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go oraz pra­wa podat­ko­we­go. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.