Ecovis Milczarek i Wspólnicy Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

Instytut Europejskiego Biznesu ponow­nie doko­nał ana­li­zy wyni­ków finan­so­wych wśród 70 tysię­cy pol­skich przed­się­biorstw. Na ich pod­sta­wie przy­znał tytuł „Mocnej Firmy Godnej Zaufania” tym fir­mom, któ­re wyróż­nia­ją się na ryn­ku ze wzglę­du na swój dyna­micz­ny roz­wój towa­rzy­szą­cy wyso­kiej efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia. W gro­nie lau­re­atów za rok 2017 zna­la­zła się kan­ce­la­ria praw­na Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

CHARAKTER KONKURSU

Już od 2014 roku Instytut Europejskiego Biznesu orga­ni­zu­je ple­bi­scyt Mocnej Firmy Godnej Zaufania, któ­re­go celem jest wyło­nie­nie, na pod­sta­wie spra­woz­dań finan­so­wych, przed­się­biorstw zasłu­gu­ją­cych na ów tytuł. Zestawienia, któ­re prze­ka­zy­wa­ne są do Krajowego Rejestru Sądowego ana­li­zo­wa­ne są przez wywia­dow­nie han­dlo­we, któ­re w prze­cią­gu czte­rech lat prze­ana­li­zo­wa­ły już wyni­ki finan­so­we ponad 80 tysię­cy firm.

WSPÓLNY SUKCES

Pośród doce­nio­nych w kon­kur­sie firm zna­la­zła się kan­ce­la­ria praw­na Ecovis Milczarek i Wspólnicy – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. Ecovis na co dzień świad­czy usłu­gi praw­ne ofe­ro­wa­ne przed­się­bior­com w Polsce, jak rów­nież wspie­ra fir­my, któ­re swo­je inwe­sty­cje dopie­ro pla­nu­ją. Kancelaria Ecovis Milczarek i Wspólnicy zaj­mu­je się tak­że pomo­cą w zakre­sie pra­wa podat­ko­we­go, due dili­gen­ce oraz wspar­ciem dla firm. Kancelaria nale­ży do mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, wystę­pu­ją­cej w ponad 70 kra­jach na świecie.

- Znalezienie się wśród tylu pre­sti­żo­wych firm, któ­re zosta­ły Mocną Firmą Godną Zaufania 2017 jest dla nas ogrom­nym zaszczy­tem i powo­dem do dumy. Zaufanie naszych klien­tów jest dla nas naj­waż­niej­sze, dla­te­go wciąż dąży­my do coraz lep­szych wyni­ków i nie spo­czy­wa­my na lau­rach – mówi mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.