Czy należy płacić podatek od prezentów?

Jedną z tra­dy­cji Świąt Bożego Narodzenia jest wrę­cza­nie współ­pra­cow­ni­kom oraz part­ne­rom biz­ne­so­wym pre­zen­tów w róż­no­ra­kiej posta­ci. Najczęściej są to pre­mie świą­tecz­ne, dro­gie alko­ho­le czy rze­czy mate­rial­ne, jak pió­ra, bądź pacz­ki sło­dy­czy. Jednak czy od poda­run­ków nie nale­ży odpro­wa­dzić podatku? 

PREZENTY DLA PRACOWNIKÓW

Na pre­mię świą­tecz­ną cze­ka z nie­cier­pli­wo­ścią każ­dy pra­cow­nik, szcze­gól­nie kie­dy jest to jedy­na pre­mia w cią­gu roku. Jednak, jak od każ­de­go przy­cho­du, nale­ży odpro­wa­dzić od nie­go poda­tek. Wyjątkiem są sytu­acje, kie­dy moż­na zasto­so­wać zwol­nie­nie z podatku.

- Aby pre­zen­ty prze­ka­za­ne dla pra­cow­ni­ków mogły być nie­opo­dat­ko­wa­ne, muszą zostać speł­nio­ne dwa warun­ki. Po pierw­sze pod­czas naby­cia poda­run­ków przez pra­co­daw­cę musia­ło przy­słu­gi­wać mu cho­ciaż czę­ścio­we pra­wo do odli­cze­nia podat­ku, a tak­że pre­zent powi­nien zostać prze­ka­za­ny na cele oso­bi­ste pra­cow­ni­ka. Natomiast poda­run­ki o małej war­to­ści, zosta­ją wyłą­czo­ne z opo­dat­ko­wa­nia podat­kiem od towa­rów i usług, w momen­cie gdy ich prze­ka­za­nie nastę­pu­je na cele zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą podat­ni­ka. Dodatkowo opo­dat­ko­wa­niu nie będą pod­le­ga­ły poda­run­ki wrę­cza­ne indy­wi­du­al­nie wymie­nio­nym pra­cow­ni­kom o łącz­nej war­to­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 100 zł net­to w danym roku podat­ko­wym – mówi mec. Marcin Milczarek, z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Podarunki mają­ce cha­rak­ter pie­nięż­ny lub rze­czo­wy otrzy­ma­ne przez pra­cow­ni­ka ze środ­ków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź z fun­du­szy związ­ków zawo­do­wych są rów­nież zwol­nio­ne z PIT, jeśli nie prze­kra­cza­ją 380 zł rocz­nie. Dodatkowo świad­cze­nia z fun­du­szu socjal­ne­go są zwol­nio­ne ze skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne i zdro­wot­ne. To samo doty­czy pre­zen­tów w for­mie paczek sło­dy­czy lub innych upo­min­ków mają­cych cha­rak­ter rze­czo­wy, któ­re są zwol­nio­ne z opo­dat­ko­wa­nia podat­kiem dochodowym.

- Natomiast w przy­pad­ku bonów czy talo­nów pra­co­daw­ca musi roz­li­czyć je odpro­wa­dza­jąc zalicz­kę na poda­tek docho­do­wy pra­cow­ni­ka. Źródło ich finan­so­wa­nia nie ma zna­cze­nia – poda­tek nale­ży zapła­cić zarów­no w przy­pad­ku, gdy są finan­so­wa­ne z zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjal­nych oraz z fun­du­szu związ­ków zawo­do­wych. Jednakże wyso­kość zali­czo­ne­go podat­ku zale­ży od ska­li podat­ko­wej, w któ­rej znaj­du­je się obda­ro­wa­ny – doda­je mecenas.

PREZENTY DLA KONTRAHENTÓW

Święta to rów­nież ide­al­ny moment na polep­sze­nie lub utrzy­ma­nie dobrych kon­tak­tów z kon­tra­hen­ta­mi oraz part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi, dla­te­go wie­lu przed­się­bior­ców obda­ro­wu­je ich upo­min­ka­mi, np. w posta­ci dro­gie­go alko­ho­lu. Jednak taki poda­ru­nek wywo­łu­je skut­ki podat­ko­we zarów­no u oso­by, któ­ra wrę­cza poda­ru­nek, jak i u obda­ro­wa­nej i w zależ­no­ści od cha­rak­te­ru pre­zen­tu, może zostać obję­ty zwol­nie­niem podatkowym.

- By moż­na było unik­nąć pła­ce­nia podat­ku za poda­ru­nek dla kon­tra­hen­ta muszą zostać speł­nio­ne trzy warun­ki. Po pierw­sze wrę­cza­ny poda­ru­nek musi wią­zać się z pro­mo­cją bądź rekla­mą fir­my przed­się­bior­cy, np. poprzez umiesz­cze­nie logo­ty­pu na danej rze­czy. Po dru­gie, odbior­cą pre­zen­tu nie może być pra­cow­nik przed­się­bior­cy lub współ­pra­cu­ją­ca z nim oso­ba na pod­sta­wie umo­wy zle­ce­nia. Ostatnim warun­kiem jest to, iż war­tość poda­run­ku nie może prze­kro­czyć 200 zł. Jeśli nato­miast przed­się­bior­ca wrę­czy przed­mio­ty nie­zwią­za­ne z cha­rak­te­rem fir­my i nie speł­ni wymie­nio­nych warun­ków, to kon­tra­hent nie będzie mógł sko­rzy­stać ze zwol­nie­nia podat­ko­we­go. W tym przy­pad­ku war­tość nie­od­płat­ne­go świad­cze­nia zwięk­szy wyso­kość jego przy­cho­du w danym roku podat­ko­wym – kon­ty­nu­uje mecenas.

W sytu­acji, gdy przed­się­bior­ca chce zali­czyć wyda­tek na poda­ru­nek dla kon­tra­hen­ta do kosz­tów podat­ko­wych, musi wyka­zać, że choć­by pośred­nio wpły­wa on na przy­chód wypra­co­wa­ny przez przed­się­bior­stwo. Jednak nie obo­wią­zu­je to w sytu­acji, gdy ewi­dent­nie wyda­tek jest kosz­tem podat­ko­wym, np. momen­cie, gdy zwią­za­ny jest z pro­mo­cją i rekla­mą przedsiębiorcy.

W związ­ku z tym chcąc wrę­czyć pre­zen­ty świą­tecz­ne swo­im pra­cow­ni­kom oraz kon­tra­hen­tom każ­dy przed­się­bior­ca powi­nien zorien­to­wać się zawcza­su jakie wywo­ła to skut­ki podat­ko­we. Powinien prze­my­śleć zarów­no ich for­mę oraz war­tość. Dzięki temu będzie wie­dział, czy poda­run­ki będzie mógł zali­czyć do kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du lub będzie musiał odpro­wa­dzić od nich VAT.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.