Drogowskazy podczas niezwykłej drogi, w którą wyrusza każda kobieta

Ku osiągnięciu har­mo­nii i życia w peł­nym szczę­ściu każ­da kobie­ta prze­cho­dzi w życiu przez trzy ważne eta­py. Na począt­ku jest ule­głą dziew­czyn­ką, następ­nie zosta­je głod­ną przygód księż­nicz­ką. Na końcu tej dro­gi obej­mu­je wła­sny tron i zosta­je zna­ją­cą swo­ją war­tość, której nie pozwo­li pod­wa­żyć, królową. Lea M. Pyć-Leszczuk w swo­jej książ­ce „Świadoma Bogini. Jak zdo­być wszyst­ko i być szczę­śli­wą” wska­zu­je dam­skiej czę­ści czy­tel­ników, jaki obrać kurs, by dotrwać do koń­ca tej tra­sy i wydo­być z sie­bie peł­nię kobiecości. 

Miłość do sie­bie naj­cen­niej­szym paliwem

Słowo „kochać” koja­rzy się zazwy­czaj z uczu­ciem do kogoś bli­skie­go. A co, jeśli naj­waż­niej­szym rodza­jem miło­ści jest ta do naszej wła­snej oso­by? To uczu­cie jest naj­waż­niej­szym prio­ry­te­tem, nie­zbęd­nym do życia w har­mo­nii z samym sobą i w zdro­wiu. Gwarantuje podą­ża­nie kobie­ty we wła­ści­wą stro­nę na każ­dym eta­pie jej życia. Często miłość wła­sną myli się z ego­izmem. Nic jed­nak bar­dziej błęd­ne­go! Warto odpo­wied­nio roz­róż­nić próż­ność, a sza­cu­nek do sie­bie jako pod­sta­wo­we uczu­cie, bez któ­re­go nikt nie jest w sta­nie być szczę­śli­wy. W koń­cu, jeśli naj­pierw nie zadba­my o sie­bie, nie może­my zadbać o innych. Fantastycznym przy­kła­dem są tu maski tle­no­we w samo­lo­cie. W razie awa­rii zakła­da­my ją naj­pierw sobie! Więcej nie trze­ba wyjaśniać.

Szkodliwe prze­ko­na­nia

Kobiecie w dro­dze przez życie towa­rzy­szą róż­ne sche­ma­ty myślo­we, któ­re mają wpływ na jej ogól­ne powo­dze­nie lub jego brak. Te prze­ko­na­nia to fun­da­men­tal­ne, zako­rze­nio­ne twier­dze­nia, któ­re oddzia­łu­ją na postrze­ga­nie rze­czy­wi­sto­ści. Wpływają na samo­oce­nę, sto­su­nek do życia i spo­sób obra­ne­go dzia­ła­nia. Dlatego sche­ma­ty myślo­we są tak waż­ne w życiu każ­dej kobie­ty. Mogą mieć one pozy­tyw­ny wpływ lub, co gor­sza, nega­tyw­ny. Istotne jest wyzby­cie się tych szko­dli­wych, któ­re czę­sto są nie­uza­sad­nio­ny­mi, ale nie­ste­ty sil­ny­mi prze­ko­na­nia­mi. Doskonałym przy­kła­dem jest tutaj sto­su­nek do pie­nię­dzy. Rodzice czę­sto powta­rza­ją swo­im dzie­ciom, że ludzie boga­ci są źli lub, że cią­gle nie mają pie­nię­dzy, co jest wyni­kiem wyłącz­nie nie­od­po­wied­nie­go gospo­da­ro­wa­nia nimi. To tyl­ko szko­dli­we twier­dze­nia, któ­re utrud­nią kobie­cie życie w dostat­ku w doro­słym życiu.
Lustro Ci powie

W dro­dze na tron i obra­niu roli kró­lo­wej nie­zbęd­na jest uważ­ność i obser­wa­cja ludzi wokół, a zwłasz­cza kobiet, któ­re są obok. To wła­śnie one sta­no­wią lustrza­ne odbi­cie wła­snej oso­by. Jeśli w naj­bliż­szym oto­cze­niu moż­na zna­leźć panie pozo­sta­ją­ce w har­mo­nii, to zapew­ne kobie­ta rów­nież żyje w rów­no­wa­dze. Warto chwi­lę się zasta­no­wić i pomy­śleć nad naszy­mi pierw­szy­mi przy­ja­ciół­mi, zna­jo­my­mi oraz o wszyst­kich kobie­tach, któ­re pozo­sta­ły w pamię­ci lub o któ­rych lepiej zapo­mnieć. Jak dzia­ła ten mecha­nizm na przy­kład przy zazdro­ści? To uczu­cie poja­wia się zazwy­czaj w sto­sun­ku do oso­by, do któ­rej ist­nie­je chęć porów­ny­wa­nia się. Jeśli zabrak­nie poczu­cia wła­snej wyż­szo­ści, nadej­dzie zazdrość. Jednocześnie moż­na poczuć się zazdro­snym, odkry­wa­jąc w innej oso­bie nie­zna­ne do tej pory cechy. Odkrywanie sie­bie i pozna­nie wła­snych zalet i wad pozwa­la zwięk­szyć zakres naszej empa­tii i wyzby­cia się nega­tyw­nych emo­cji wzglę­dem innych, gdy nie są one uzasadnione.

Droga kobiet do speł­nie­nia wyda­je się być bar­dzo dłu­ga. Z pomo­cą przy­cho­dzi Lea Magdalena Pyć-Leszczuk, któ­ra w książ­ce „Świadoma Bogini. Jak zdo­być wszyst­ko i być szczę­śli­wą” dzie­li się swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem na temat odkry­wa­nia wła­snej kobie­co­ści oraz wska­zów­ka­mi pomoc­ny­mi w osią­gnię­ciu życio­wej har­mo­nii. Cennych porad udzie­la rów­nież na swo­im blo­gu swiadomabogini.pl.