Premiera 8. sezonu serialu „Zwierzyniec doktor Mertens” w kwietniu w Romance TV!

Już 3 kwiet­nia do Romance TV powra­ca serial fami­lij­ny „Zwierzyniec dok­tor Mertens”. Odcinki 8. sezo­nu emi­to­wa­ne będą od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 12:30. Z jaki­mi wyzwa­nia­mi zmie­rzyć się będzie musia­ła głów­na boha­ter­ka? Czy pora­dzi sobie po śmier­ci ukochanego?

W pierw­szym odcin­ku widzo­wie dowie­dzą się, że po śmier­ci Christopha dr Mertens pra­cu­je jako mobil­na wete­ry­nar­ka. Z jej zawo­do­wą dzia­łal­no­ścią łączą się jed­nak finan­so­we wyzwa­nia. Opóźnienia w płat­no­ściach od klien­tów, zale­głe dłu­gi finan­so­we, pro­ble­my z ban­kiem. To codzien­na typo­wa wal­ka fre­elan­ce­ra. Susanne musi odzy­skać należ­ne pie­nią­dze. Niesie to jed­nak za sobą róż­ne trud­no­ści. Jej cór­ka Luisa nadal miesz­ka w domu, a teraz ma dziew­czy­nę, Isabel. Planują zamiesz­kać razem, o czym Susanne nie powin­na na razie wiedzieć…

Mimo bole­snych wspo­mnień dr Mertens chcia­ła­by znów pra­co­wać w ogro­dzie zoo­lo­gicz­nym. Jest roz­cza­ro­wa­na, kie­dy stwier­dza, że jej sta­no­wi­sko jest już obsa­dzo­ne… Dodatkowo sta­ra się wyre­mon­to­wać dom, któ­ry przy­po­mi­na jej o Christophie. Bliscy nama­wia­ją ją do sprze­da­ży domu. Dr Mertens jed­nak za wszel­ką cenę posta­na­wia go ukończyć.

Na pre­mie­ro­we odcin­ki Romance TV zapra­sza w kwiet­niu od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 12:30

Kontakt dla mediów: Aleksandra Karwacka, tel. 669 507 492, e‑mail: a.karwacka@agencjafaceit.pl

Roman­ce TV pre­zen­tu­je euro­pej­skie seria­le i fil­my fabu­lar­ne z naj­wyż­szej pół­ki oraz fil­mo­we adap­ta­cje best­sel­le­rów Rosamunde Pilcher, Ingi Lindström, Utty Danelli oraz Katie Fforde. Stacja sły­nie z roman­tycz­nych kome­dii z naj­lep­szy­mi euro­pej­ski­mi gwiaz­da­mi oraz popu­lar­nych serii fil­mo­wych, jak „Statek Marzeń”, „Rejs ku szczę­ściu” czy „Hotel Marzeń”. Seriale, któ­re sta­ły się hita­mi, to m.in. „Górski lekarz”, „Górscy Ratownicy”.

Romance TV nale­ży do Romance TV Betriebs GMBH, sta­no­wią­cej joint ven­tu­re Mainstream Media AG z ZDF Enterprise GmbH. Za dys­try­bu­cję Romance TV w Polsce odpo­wia­da Frame by Frame. Romance TV docie­ra już do ponad 5,5 milio­nów gospo­darstw domo­wych w Polsce. Kanał dostęp­ny jest m.in. na Platformie Canal+, w Polsat Box, Orange, UPC, Vectrze, Inea, Toya oraz w innych dobrych sie­ciach kablo­wych. Ambasadorem kana­łu jest Daniel QCZAJ.

romance-tv.pl

facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

romance-tv.pl, facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

 

 

Premiery ekranizacji Ingi Lindström oraz nowy Rejs ku szczęściu w marcu w Romance TV!

Fani ekra­ni­za­cji powie­ści Ingi Lindström docze­ka­ją się w mar­cu aż czte­rech tele­wi­zyj­nych pre­mier fil­mów na pod­sta­wie ksią­żek ich ulu­bio­nej autor­ki. Na nowo­ści Romance TV zapra­sza w każ­dy czwar­tek o godz. 20:00. Wielbiciele Rejsu ku szczę­ściu tak­że nie będą narze­kać, gdyż sta­cja zapra­sza ich na pre­mie­ro­wy rejs na Florydę, a to 20 mar­ca, tak­że o godz. 20:00.

W mar­co­we czwart­ko­we wie­czo­ry Romance TV porwie swo­ich widzów do malow­ni­czej Szwecji pre­zen­tu­jąc im nową, peł­ną namięt­no­ści histo­rię miło­sną od Ingi Lindström. Zaś w śro­dę, 20 mar­ca, wszy­scy fani orga­ni­za­cji ślu­bów uda­dzą się w „Rejs ku szczę­ściu – Podróż poślub­na na Florydę”.

Inga Lindström: Droga do cie­bie, 7 mar­ca, godz. 20:00

Sztokholm. Mia Rosenblom, stu­dent­ka teo­lo­gii, jest szczę­śli­wa z Markusem Nybomem, histo­ry­kiem sztu­ki. Mia dosta­je pro­po­zy­cję pra­cy. Ma zastą­pić w Liljeham cięż­ko cho­re­go pasto­ra Hasselrota. Decyzja zapa­da szyb­ko, ponie­waż Mia dowie­dzia­ła się wła­śnie, że Markus ją zdra­dza… Jadąc do Liljeham kobie­ta pozna­je Patricka Ekhama, któ­ry od pierw­szej chwi­li wyda­je jej się bar­dzo sympatyczny.

Inga Lindström: Skok w szczę­ście, 14 mar­ca, godz. 20:00

Louise chce zakoń­czyć karie­rę ama­zon­ki. Pragnie bowiem roz­po­cząć nowe życie w Dubaju, u boku Markusa. Przed wyjaz­dem posta­na­wia jed­nak wystar­to­wać w swo­ich ostat­nich zawo­dach hip­picz­nych. Spotyka tam swo­ją mło­dzień­czą miłość, Axela. Axel twier­dzi, że maco­cha Louise chce sprze­dać mają­tek ziem­ski Rosenfeldt, w któ­rym dziew­czy­na dora­sta­ła. Louise jedzie z Axelem do miej­sco­wo­ści, w któ­rej spę­dzi­ła dzieciństwo.

Inga Lindström: W let­nim domu, 21 marca

Christinę Lund cze­ka wspa­nia­ła przy­szłość. Skończyła stu­dia praw­ni­cze z wyróż­nie­niem i teraz zgod­nie z daw­no opra­co­wa­nym pla­nem zacznie pra­co­wać w kan­ce­la­rii swo­je­go ojca. Z Torstenem Rosmarkiem, wspól­ni­kiem ojca, łączy ją znacz­nie wię­cej niż tyl­ko pra­ca. Christina i Torsten od dłuż­sze­go cza­su są parą. Już wkrót­ce Christina rzu­ci się w wir pra­cy, ale na razie wyjeż­dża na krót­ki urlop na wieś do let­nie­go domu nale­żą­ce­go do jej rodzi­ny. Od przed­wcze­snej śmier­ci mat­ki Christiny nikt z nie­go nie korzy­sta. Czy tam ina­czej spoj­rzy na życie?

Inga Lindström: Konie z Katarinabergu, 28 mar­ca, godz. 20:00

Eva musi odwie­dzić służ­bo­wo zamek Katarinaberg. Zabiera ze sobą swo­ją cho­rą cór­kę, Annikę. Eva pozna­je na zam­ku Petera, syna wła­ści­cie­la mająt­ku. Obecność Petera i trzy­ma­nych w mająt­ku koni wspa­nia­le wpły­wa na Annikę. Eva jest zain­te­re­so­wa­na Peterem. Ale on pozna­je praw­dzi­wy powód wizy­ty Evy i czu­je się oszu­ka­ny. Kobieta jest roz­dar­ta mię­dzy swo­ją pra­cą a miło­ścią do Petera. Czy podej­mie słusz­ną decyzję?

Rejs ku szczę­ściu – Podróż poślub­na na Florydę

Marie i Daniel, kon­sul­tan­ci ślub­ni na pokła­dzie M/S Deutschland, orga­ni­zu­ją prze­pięk­ne uro­czy­sto­ści ślub­ne w popu­lar­nych zakąt­kach świa­ta. Ich pra­cę zawsze kom­pli­ku­ją jed­nak naj­róż­niej­sze per­tur­ba­cje. Na przy­kład bio­log mor­ski, pro­fe­sor Robert Grunert, zosta­je wezwa­ny na Florydę wcze­śniej. Musi tam wyko­nać pole­ce­nie służ­bo­we swo­je­go sze­fa. Żona Roberta, Anne, zosta­je na pokła­dzie stat­ku. Poznaje Dennisa Hoffmanna i jego żonę, cię­żar­ną Biancę. Wszyscy na pokła­dzie zada­ją sobie pyta­nie, kie­dy na ślub­nym kobier­cu sta­ną kon­sul­tan­ci ślub­ni Marie i Daniel…

Kontakt dla mediów: Aleksandra Karwacka, tel. 669 507 492, e‑mail: a.karwacka@agencjafaceit.pl

Roman­ce TV pre­zen­tu­je euro­pej­skie seria­le i fil­my fabu­lar­ne z naj­wyż­szej pół­ki oraz fil­mo­we adap­ta­cje best­sel­le­rów Rosamunde Pilcher, Ingi Lindström, Utty Danelli oraz Katie Fforde. Stacja sły­nie z roman­tycz­nych kome­dii z naj­lep­szy­mi euro­pej­ski­mi gwiaz­da­mi oraz popu­lar­nych serii fil­mo­wych, jak „Statek Marzeń”, „Rejs ku szczę­ściu” czy „Hotel Marzeń”. Seriale, któ­re sta­ły się hita­mi, to m.in. „Górski lekarz”, „Górscy Ratownicy”.

 

Romance TV nale­ży do Romance TV Betriebs GMBH, sta­no­wią­cej joint ven­tu­re Mainstream Media AG z ZDF Enterprise GmbH. Za dys­try­bu­cję Romance TV w Polsce odpo­wia­da Frame by Frame. Romance TV docie­ra już do ponad 5,5 milio­nów gospo­darstw domo­wych w Polsce. Kanał dostęp­ny jest m.in. na Platformie Canal+, w Polsat Box, Orange, UPC, Vectrze, Inea, Toya oraz w innych dobrych sie­ciach kablo­wych. Ambasadorem kana­łu jest Daniel QCZAJ.

romance-tv.pl

facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

romance-tv.pl, facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

 

 

Premiera na Wielkanoc – nowy mini-serial „Dzikie fale – Nic się nie ukryje” w Romance TV!

Tegoroczna Wielkanoc w Romance TV będzie bar­dzo tajem­ni­cza i peł­na emo­cji! Stacja zapra­sza na czte­ry odcin­ki nowe­go mini-serialu „Dzikie fale – Nic się nie ukry­je”, któ­re widzo­wie obejrzą
w Wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek o godz. 20:00 i 21:55.

W Wielkanoc zro­bi się w Romance TV bar­dzo tajem­ni­czo! Czteroczęściowy mini-serial „Dzikie fale – Nic się nie ukry­je” bazu­ją­cy na serii powie­ści o tym samym tytu­le autor­stwa Christiane Sadlo, czy­li dosko­na­le zna­nej widzom sta­cji Ingi Lindström, prze­nie­sie nas do Bretanii. Policjantka Marie, postrze­lo­na pod­czas jed­nej z akcji w Paryżu, pra­cu­je tam nad swo­imi trud­ny­mi rela­cja­mi z ojcem. Marie spo­ty­ka Paula, któ­ry po postrze­le­niu udzie­lił jej pierw­szej pomo­cy. Wspólnie pró­bu­ją wyja­śnić serię tajem­ni­czych wyda­rzeń, w któ­re zamie­sza­ne są rów­nież ich rodziny…

„Dzikie fale – Nic się nie ukry­je”, cz. 1, 31 mar­ca godz. 20:00

Marie odzy­sku­je przy­tom­ność w szpi­ta­lu. Nic nie pamię­ta. Michel, jej ojciec, z któ­rym stra­ci­ła kon­takt w dzie­ciń­stwie, wyko­rzy­stu­je jej amne­zję i zabie­ra ją do swo­je­go domu w Bretanii…

„Dzikie fale – Nic się nie ukry­je”, cz. 2, 31 mar­ca, godz. 21:55

Paul zakra­da się nocą do biu­ra Celine. Ma nadzie­ję, że znaj­dzie tam wska­zów­kę, któ­ra da odpo­wiedź na jego wszyst­kie pyta­nia. Przyłapuje go Marie, któ­ra mia­ła taki sam pomysł…

„Dzikie fale – Nic się nie ukry­je”, cz. 3, 1 kwiet­nia, godz. 20:00

Marie z pomo­cą Paula znaj­du­je prze­oczo­ny szcze­gół i w ten spo­sób uda­je jej się oczy­ścić swo­je­go ojca z zarzu­tów. Michel zosta­je zwol­nio­ny z aresz­tu, ale zni­ka Leon Menec. Jego pusta łódź żaglo­wa zosta­je po sztor­mie odna­le­zio­na na peł­nym morzu…

„Dzikie fale – Nic się nie ukry­je”, cz. 4, 1 kwiet­nia, godz. 21:55

Caspar bacz­nie obser­wu­je Marie na tere­nie fir­my Meneców. Niezauważony przez niko­go ogłu­sza Marie i wyno­si jej cia­ło. Caspar coraz bar­dziej pogrą­ża się w bez­na­dziej­nej miłości…

Kontakt dla mediów: Aleksandra Karwacka, tel. 669 507 492, e‑mail: a.karwacka@agencjafaceit.pl

Roman­ce TV pre­zen­tu­je euro­pej­skie seria­le i fil­my fabu­lar­ne z naj­wyż­szej pół­ki oraz fil­mo­we adap­ta­cje best­sel­le­rów Rosamunde Pilcher, Ingi Lindström, Utty Danelli oraz Katie Fforde. Stacja sły­nie z roman­tycz­nych kome­dii z naj­lep­szy­mi euro­pej­ski­mi gwiaz­da­mi oraz popu­lar­nych serii fil­mo­wych, jak „Statek Marzeń”, „Rejs ku szczę­ściu” czy „Hotel Marzeń”. Seriale, któ­re sta­ły się hita­mi, to m.in. „Górski lekarz”, „Górscy Ratownicy”.

Romance TV nale­ży do Romance TV Betriebs GMBH, sta­no­wią­cej joint ven­tu­re Mainstream Media AG z ZDF Enterprise GmbH. Za dys­try­bu­cję Romance TV w Polsce odpo­wia­da Frame by Frame. Romance TV docie­ra już do ponad 5,5 milio­nów gospo­darstw domo­wych w Polsce. Kanał dostęp­ny jest m.in. na Platformie Canal+, w Polsat Box, Orange, UPC, Vectrze, Inea, Toya oraz w innych dobrych sie­ciach kablo­wych. Ambasadorem kana­łu jest Daniel QCZAJ.

romance-tv.pl

facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

romance-tv.pl, facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

 

Kobiety, które zmieniły świat – czyli propozycje na Dzień Kobiet od Romance TV!

Międzynarodowy Dzień Kobiet, czy­li 8 mar­ca, Romance TV świę­to­wać będzie tra­dy­cyj­nie poka­zu­jąc fil­my, któ­rych boha­ter­ka­mi są nie­zwy­kle sil­ne kobie­ty. Na ante­nie zagosz­czą takie pozy­cje jak „Maria Montessori, życie dla dzie­ci”, „Taka jak ta” i „Beate Uhse – Prawo do miłości”. 

Dzień kobiet z posta­cia­mi sil­nych kobiet

Z oka­zji Międzynarodowego Dnia Kobiet, od godzi­ny 14:00, Romance TV ma w pro­gra­mie histo­rie o nie­sa­mo­wi­tych posta­ciach, któ­re w swo­ich cza­sach tro­chę zmie­ni­ły świat. Serię fil­mo­wych bio­gra­fii roz­pocz­nie Maria Montessori, twór­czy­ni uzna­wa­nej na całym świe­cie peda­go­gi­ki Montessori. Na „Maria Montessori, życie dla dzie­ci” sta­cja zapra­sza o godz. 14:00 (cz. 1.) i 16:00 (cz. 2.).

O godz. 18:05 dzię­ki „Taka jak ta”, widzo­wie prze­nio­są się do począt­ku lat sie­dem­dzie­sią­tych. Młoda sekre­tar­ka Siggi Thieme ma jed­no wiel­kie marze­nie: pra­gnie zostać ofi­ce­rem śled­czym poli­cji. Jako jed­na z pierw­szych kobiet kan­dy­du­je do poli­cji kry­mi­nal­nej, rzu­ca­jąc tym samym wyzwa­nie dotych­cza­so­wym wyobra­że­niom o roli męż­czy­zny i kobie­ty i zada­jąc kłam utar­tym sce­na­riu­szom życiowym.

O godz. 20:00 Romance TV zapra­sza na „Beate Uhse – Prawo do miło­ści”. Film opo­wia­da pasjo­nu­ją­cą histo­rię Beate Uhse, kobie­ty, któ­ra całe życie poświę­ci­ła two­rze­niu swo­jej legen­dar­nej fir­my. Beate cecho­wa­ła bar­dzo sil­na oso­bo­wość i odważ­ne zapa­try­wa­nia, a jej zaan­ga­żo­wa­nie i wal­ka o wol­ność sek­su­al­ną pomo­gły wie­lu ludziom, a przede wszyst­kim kobie­tom w czer­pa­niu peł­niej­szej przy­jem­no­ści z życia miło­sne­go. Uhse była goto­wa pono­sić ryzy­ko, jakie kie­dyś nio­sła ze sobą tego typu dzia­łal­ność. Płaciła za tę goto­wość wyso­ką cenę. Kilkakrotnie oskar­ża­no ją o łama­nie zasad moral­nych, a nawet aresz­to­wa­no. Mimo to uda­ło się jej w koń­cu prze­ła­mać ste­reo­ty­py, iść kon­se­kwent­nie raz obra­ną dro­gą i odnieść zna­czą­cy suk­ces. Film uka­zu­je wyda­rze­nia mają­ce miej­sce pod koniec dru­giej woj­ny świa­to­wej, opo­wia­da o począt­kach karie­ry Beate Uhse, o powsta­wa­niu i suk­ce­sach jej ero­tycz­ne­go impe­rium aż do roku 1972.

Kontakt dla mediów: Aleksandra Karwacka, tel. 669 507 492, e‑mail: a.karwacka@agencjafaceit.pl Roman­ce TV pre­zen­tu­je euro­pej­skie seria­le i fil­my fabu­lar­ne z naj­wyż­szej pół­ki oraz fil­mo­we adap­ta­cje best­sel­le­rów Rosamunde Pilcher, Ingi Lindström, Utty Danelli oraz Katie Fforde. Stacja sły­nie z roman­tycz­nych kome­dii z naj­lep­szy­mi euro­pej­ski­mi gwiaz­da­mi oraz popu­lar­nych serii fil­mo­wych, jak „Statek Marzeń”, „Rejs ku szczę­ściu” czy „Hotel Marzeń”. Seriale, któ­re sta­ły się hita­mi, to m.in. „Górski lekarz”, „Górscy Ratownicy”.

Romance TV nale­ży do Romance TV Betriebs GMBH, sta­no­wią­cej joint ven­tu­re Mainstream Media AG z ZDF Enterprise GmbH. Za dys­try­bu­cję Romance TV w Polsce odpo­wia­da Frame by Frame. Romance TV docie­ra już do ponad 5,5 milio­nów gospo­darstw domo­wych w Polsce. Kanał dostęp­ny jest m.in. na Platformie Canal+, w Polsat Box, Orange, UPC, Vectrze, Inea, Toya oraz w innych dobrych sie­ciach kablo­wych. Ambasadorem kana­łu jest Daniel QCZAJ.

romance-tv.pl

facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

romance-tv.pl, facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

 

 

„OPPENHEIMER” Z SZANSĄ NA OSCARA, ARTE.TV POKAZUJE INNĄ STRONĘ SNU O ATOMIE

W nie­dzie­lę odbę­dzie się wiel­kie świę­to kina – Noc Oscarowa. Jednym z fil­mów, któ­re­go wymie­nia się jako fawo­ry­ta tego­rocz­nej 96. cere­mo­nii jest „Oppenheimer” Christophera Nolana. Jaka jest cała histo­ria pro­jek­tu Manhattan? Bezpłatny ser­wis VOD ARTE.tv przy­go­to­wał dla osób zain­te­re­so­wa­nych pozna­niem szcze­gó­łów oraz prze­mil­cza­nych aspek­tów tej histo­rii film doku­men­tal­ny „Sen o Atomie”, sta­no­wią­cy dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie tej super­pro­duk­cji. To opo­wieść o Józefie Rotblacie, pol­skim fizy­ku i lau­re­acie Pokojowej Nagrody Nobla, któ­ry opu­ścił Los Alamos i zamiast roz­wi­jać bada­nia nad bom­bą ato­mo­wą, poświę­cił swo­je życie wal­ce z bro­nią jądro­wą w ramach pacy­fi­stycz­ne­go ruchu naukow­ców Pugwash.

W przeded­niu 16 lip­ca 1945 roku, na opusz­czo­nym poli­go­nie doświad­czal­nym w Nowym Meksyku trwa­ły ostat­nie przy­go­to­wa­nia pro­wa­dzo­ne przez zespół naj­bar­dziej bły­sko­tli­wych naukow­ców ówcze­sne­go zachod­nie­go świa­ta. Ich celem było pomyśl­ne skon­stru­owa­nie i zde­to­no­wa­nie pierw­szej bro­ni maso­we­go rażenia.

- Jeśli mają wyko­rzy­stać moją pra­cę, chciał­bym sam zde­cy­do­wać, w jaki spo­sób – to sło­wa Józefa Rotblata, naukow­ca, któ­ry odwró­cił się od strasz­li­we­go sza­leń­stwa, roze­gra­ne­go chwi­lę po wiel­kim odkry­ciu. Właśnie wte­dy, po raz pierw­szy w dzie­jach ludz­ko­ści, sta­ło się moż­li­we znisz­cze­nie całe­go gatun­ku ludz­kie­go. Rotblat został współ­za­ło­ży­cie­lem i lide­rem ruchu naukow­ców Pugwash, któ­ry zachę­cał uczo­nych do spo­tkań i reflek­sji nad rolą nauki w spo­łe­czeń­stwie, odwo­łu­jąc się do anty­wo­jen­ne­go mani­fe­stu bry­tyj­skie­go filo­zo­fa Bertrand Russella pod­pi­sa­ne­go przez Alberta Einsteina. Nazwa tej powo­ła­nej przez ame­ry­kań­skich i rosyj­skich naukow­ców orga­ni­za­cji pocho­dzi od miej­sca jej pierw­sze­go posie­dze­nia, kana­dyj­skiej miej­sco­wo­ści Pugwash. Józef Rotblat uro­dził się na war­szaw­skim Muranowie jako pią­te z sied­mior­ga dzie­ci wła­ści­cie­la fir­my trans­por­to­wej. Wykształcenie zdo­by­wał w Polsce, dok­to­ry­zo­wał się na Uniwersytecie Warszawskim i w sto­li­cy pozo­sta­wił swo­ją żonę Tolę, któ­ra zgi­nę­ła pod­czas woj­ny. W chwi­li wybu­chu II Wojny Światowej prze­by­wał na sty­pen­dium nauko­wym w Liverpoolu, gdzie współ­pra­co­wał z Jamesem Chadwickiem, uho­no­ro­wa­nym za odkry­cie neu­tro­nu Nagrodą Nobla w dzie­dzi­nie fizyki.

Historia o Amerykańskim Prometeuszu ma rów­nież w sobie inny wątek pol­ski. Stanisław Ulam, nazwa­ny „chrzest­nym bom­by wodo­ro­wej”, był jed­nym z naukow­ców pra­cu­ją­cych pod kie­row­nic­twem Roberta Oppenheimera w pro­jek­cie Manhattan. Jego doko­na­nia w dzie­dzi­nie mate­ma­ty­ki i fizy­ki mate­ma­tycz­nej prze­ło­ży­ły się na wiel­kie odkry­cia. Stworzył pod­sta­wy do teo­rii pro­ce­sów gałąz­ko­wych oraz był twór­cą metod numerycznych.

ARTE.tv przed­sta­wia por­tret czło­wie­ka, któ­ry pły­nął pod prąd histo­rii i otrzy­mał Pokojową Nagrodę Nobla w 1995 roku. Józef Rotblat mógł zostać Oppenheimerem – wybrał wal­kę z bro­nią jądro­wą. „Sen o ato­mie” to fascy­nu­ją­cy doku­ment o wiel­kich naukow­cach oraz histo­rii śmier­tel­ne­go wyna­laz­ku. W 2009 roku był nomi­no­wa­ny do nagro­dy Kanadyjskiej Gildii Scenarzystów, a w 2010 roku otrzy­mał nagro­dę Gemini przy­zna­wa­ną przez Kanadyjską Akademię Filmową i Telewizyjną. Widzowie ARTE.tv mogą oglą­dać go bez­płat­nie pod lin­kiem: ARTE.TV_SEN O ATOMIE.

O ARTE.tv

ARTE.tv to bez­płat­ny kul­tu­ral­ny kanał VOD współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków unij­nych, któ­ry powstał z ini­cja­ty­wy publicz­ne­go, nie­ko­mer­cyj­ne­go, francusko-niemieckiego kana­łu kul­tu­ral­ne­go ARTE, ist­nie­ją­ce­go na ryn­ku już od 30 lat. ARTE.tv ma na celu dotar­cie do jak naj­szer­sze­go gro­na Europejczyków poprzez udo­stęp­nia­nie wyso­kiej jako­ści pro­gra­mów w języ­kach ojczy­stych odbior­ców. Programy ARTE są dostęp­ne w Internecie bez­płat­nie w kil­ku wer­sjach języ­ko­wych: fran­cu­skiej, nie­miec­kiej, angiel­skiej, hisz­pań­skiej, pol­skiej i włoskiej.

Bezpłatna ofer­ta cyfro­wa ARTE.tv obej­mu­je naj­cie­kaw­sze pro­gra­my z ramów­ki ARTE – nowo­cze­sne fil­my doku­men­tal­ne, repor­ta­że śled­cze, maga­zy­ny poświę­co­ne aktu­al­nym zagad­nie­niom spo­łecz­nym, poli­ty­ce, histo­rii, podró­żom, tech­no­lo­gii, kul­tu­rze i popkul­tu­rze i sztuce.

Oferta obfi­tu­je tak­że w rela­cje z róż­no­rod­nych wystę­pów sce­nicz­nych: spek­ta­kli ope­ro­wych, bale­to­wych, teatral­nych oraz kon­cer­tów peł­ne­go prze­kro­ju gatun­ków muzycz­nych. Programy ARTE.tv moż­na oglą­dać bez­płat­nie na www.arte.tv/pl, na urzą­dze­niach mobil­nych, a tak­że na smart TV i na kana­le na YouTubie https://www.youtube.com/c/ARTEtvDokumenty.

Więcej infor­ma­cji i nowo­ści: http://facebook.com/ARTEpopolsku, https://twitter.com/ARTEpl

Aby otrzy­my­wać coty­go­dnio­wy new­slet­ter z nowo­ścia­mi ARTE.tv moż­na zapi­sać się na stro­nie https://www.arte.tv/pl/articles/newsletter .