Premiera 8. sezonu serialu „Zwierzyniec doktor Mertens” w kwietniu w Romance TV!

Już 3 kwiet­nia do Romance TV powra­ca serial fami­lij­ny „Zwierzyniec dok­tor Mertens”. Odcinki 8. sezo­nu emi­to­wa­ne będą od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 12:30. Z jaki­mi wyzwa­nia­mi zmie­rzyć się będzie musia­ła głów­na boha­ter­ka? Czy pora­dzi sobie po śmier­ci ukochanego?

W pierw­szym odcin­ku widzo­wie dowie­dzą się, że po śmier­ci Christopha dr Mertens pra­cu­je jako mobil­na wete­ry­nar­ka. Z jej zawo­do­wą dzia­łal­no­ścią łączą się jed­nak finan­so­we wyzwa­nia. Opóźnienia w płat­no­ściach od klien­tów, zale­głe dłu­gi finan­so­we, pro­ble­my z ban­kiem. To codzien­na typo­wa wal­ka fre­elan­ce­ra. Susanne musi odzy­skać należ­ne pie­nią­dze. Niesie to jed­nak za sobą róż­ne trud­no­ści. Jej cór­ka Luisa nadal miesz­ka w domu, a teraz ma dziew­czy­nę, Isabel. Planują zamiesz­kać razem, o czym Susanne nie powin­na na razie wiedzieć…

Mimo bole­snych wspo­mnień dr Mertens chcia­ła­by znów pra­co­wać w ogro­dzie zoo­lo­gicz­nym. Jest roz­cza­ro­wa­na, kie­dy stwier­dza, że jej sta­no­wi­sko jest już obsa­dzo­ne… Dodatkowo sta­ra się wyre­mon­to­wać dom, któ­ry przy­po­mi­na jej o Christophie. Bliscy nama­wia­ją ją do sprze­da­ży domu. Dr Mertens jed­nak za wszel­ką cenę posta­na­wia go ukończyć.

Na pre­mie­ro­we odcin­ki Romance TV zapra­sza w kwiet­niu od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 12:30

Kontakt dla mediów: Aleksandra Karwacka, tel. 669 507 492, e‑mail: a.karwacka@agencjafaceit.pl

Roman­ce TV pre­zen­tu­je euro­pej­skie seria­le i fil­my fabu­lar­ne z naj­wyż­szej pół­ki oraz fil­mo­we adap­ta­cje best­sel­le­rów Rosamunde Pilcher, Ingi Lindström, Utty Danelli oraz Katie Fforde. Stacja sły­nie z roman­tycz­nych kome­dii z naj­lep­szy­mi euro­pej­ski­mi gwiaz­da­mi oraz popu­lar­nych serii fil­mo­wych, jak „Statek Marzeń”, „Rejs ku szczę­ściu” czy „Hotel Marzeń”. Seriale, któ­re sta­ły się hita­mi, to m.in. „Górski lekarz”, „Górscy Ratownicy”.

Romance TV nale­ży do Romance TV Betriebs GMBH, sta­no­wią­cej joint ven­tu­re Mainstream Media AG z ZDF Enterprise GmbH. Za dys­try­bu­cję Romance TV w Polsce odpo­wia­da Frame by Frame. Romance TV docie­ra już do ponad 5,5 milio­nów gospo­darstw domo­wych w Polsce. Kanał dostęp­ny jest m.in. na Platformie Canal+, w Polsat Box, Orange, UPC, Vectrze, Inea, Toya oraz w innych dobrych sie­ciach kablo­wych. Ambasadorem kana­łu jest Daniel QCZAJ.

romance-tv.pl

facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia

romance-tv.pl, facebook.com/RomanceTVCzasNaUczucia