POLANDO.de wspiera polskie firmy na rynku niemieckim

Polskie fir­my bez kom­plek­sów pod­bi­ja­ją zagra­nicz­ne ryn­ki, a naja­trak­cyj­niej­szym odbior­cą usług pozo­sta­ją nie­miec­cy kon­su­men­ci. Pierwsza gospo­dar­ka Unii Europejskiej jest otwar­ta na towa­ry i usłu­gi zza wschod­niej gra­ni­cy. Przed pol­ski­mi przed­się­bior­ca­mi duże wyzwa­nie, ale też nie­po­wta­rzal­na szan­sa na rozwój. 

Potencjał pol­skich pro­duk­tów dostrzegł Artur Kasiubowski, zało­ży­ciel por­ta­lu POLANDO.de, któ­ry wspie­ra przed­się­bior­ców na ryn­ku nie­miec­kim. Od 2016 roku poma­ga fir­mom, któ­re świad­czą swo­je usłu­gi po obu stro­nach gra­ni­cy. POLANDO.de łączy przed­sta­wi­cie­li róż­nych branż, któ­rzy mają wspól­ny cel – chęć dotar­cia do nie­miec­kich konsumentów.

- Chcemy w pozy­tyw­ny spo­sób zapre­zen­to­wać Polskę, któ­ra w niczym nie odsta­je od kra­jów Starej Unii. Tworzymy pro­duk­ty dobrej jako­ści, usłu­gi są wyko­ny­wa­ne w spo­sób etycz­ny i zgod­nie z wyso­ki­mi stan­dar­da­mi, jeste­śmy kre­atyw­ni i pra­co­wi­ci. Portal POLANDO.de sku­pia fir­my, któ­re widzą dla sie­bie miej­sce na nie­miec­kim ryn­ku i chcą się roz­wi­jać w tym kie­run­ku – mówi Artur Kasiubowski. – Niemcy odcho­dzą od myśle­nia o Polsce jako tanich waka­cjach nad Bałtykiem i przy­gra­nicz­nym han­dlu. Szukają u nas pro­duk­tów, któ­re ceną i jako­ścią prze­bi­ja­ją te dostęp­ne na ryn­ku nie­miec­kim. A my pre­zen­tu­je­my odbior­com pełen kata­log propozycji. 

Choć powszech­nie uwa­ża się, że dobra usłu­ga bro­ni się sama, nie­zbęd­na jest pomoc w przy­bli­że­niu jej klien­tom. W natło­ku reklam trud­no dotrzeć do kon­kret­nej gru­py odbior­ców, a kosz­ty pro­mo­cji w mediach mogą oka­zać się zapo­ro­we dla mniej­szych przed­się­bior­ców. Sprawa kom­pli­ku­je się, kie­dy w grę wcho­dzi obec­ność na obcym ryn­ku. Nie cho­dzi jedy­nie o róż­ni­ce języ­ko­we – uwzględ­nić nale­ży rów­nież inne nawy­ki kon­su­men­tów, przy­zwy­cza­je­nia i spo­sób myślenia.

- Niemcy – szcze­gól­nie ci żyją­cy w pasmie przy­gra­nicz­nym – zdą­ży­li już poznać i doce­nić pol­ską jakość. Szanują nas za ela­stycz­ność i umie­jęt­ność dosto­so­wa­nia się do potrzeb sytu­acji. Chętnie korzy­sta­ją z usług pol­skich firm, ponie­waż te zwy­kle ofe­ru­ją szyb­szy czas reali­za­cji, jed­no­cze­śnie pozo­sta­jąc tań­szy­mi od nie­miec­kiej kon­ku­ren­cji. Przy tym poziom jako­ści naszych pro­duk­tów i usług wca­le nie odbie­ga od tych, któ­re ofe­ro­wa­ne są za zachod­nią gra­ni­cą – doda­je Artur Kasiubowski.

Płatności naszych zachod­nich sąsia­dów sta­no­wi­ły aż jed­ną trze­cią wszyst­kich wydat­ków obco­kra­jow­ców w 2018 r. w Polsce i się­ga­ły ponad 4,7 mld zł.* Jak poda­je Polska Organizacja Turystyczna, w 2018 r. rynek nie­miec­ki odpo­wia­dał za oko­ło 35% wszyst­kich przy­jaz­dów tury­stów zagra­nicz­nych do Polski. Skuteczna pro­mo­cja pol­skich firm w Niemczech prze­kła­da się na sta­ły wzrost tych wartości.

*dane Głównego Urzędu Statystycznego

Jak przygotować się na zimę, by wiosną cieszyć się pięknymi plonami?

Choć zbio­ry roślin oko­po­wych czy kuku­ry­dzy oraz upraw­ki przed­siew­ne są już zakoń­czo­ne, nie ozna­cza to koń­ca pra­cy. Jeszcze przed zimą nale­ży odpo­wied­nio zadbać o pole, by na wio­snę cie­szyć się pięk­ny­mi i zdro­wy­mi plo­na­mi. Ważne jest odpo­wied­nie nawo­że­nie, przy­go­to­wa­nie roślin oraz przede wszyst­kim sto­so­wa­nie mikronawozów.

Powszechnie wia­do­mo, że zbo­że naj­le­piej nawo­zić mie­dzią, rośli­ny strącz­ko­we molib­de­nem, kuku­ry­dzę cyn­kiem, a rze­pak borem. Deficyty tych skład­ni­ków powo­du­ją zaha­mo­wa­nie roz­wo­ju, cho­ro­by u roślin i nawet przy nie­wiel­kim nie­do­bo­rze mogą spo­wo­do­wać istot­ny spa­dek plo­nu. Dlatego tak waż­ne jest sto­so­wa­nie mikro­na­wo­zów, któ­re odpo­wied­nio dobra­ne zadba­ją o plony.

Sam mam gospo­dar­stwo i po prze­te­sto­wa­niu róż­nych nawo­zów wie­lu pro­du­cen­tów, wciąż byłem zawie­dzio­ny efek­ta­mi, dla­te­go posta­no­wi­łem wypro­du­ko­wać wła­sne mikro­na­wo­zy. Przede wszyst­kim sta­wiam na płyn­ne nawo­zy do nawo­że­nia dolist­ne­go roślin. Efekty widać choć­by na moim rze­pa­ku – po roz­cię­ciu szyj­ki korze­nio­wej jest ona bia­ła, bez śla­dów nie­do­bo­ru boru. Nawozy wie­lo­skład­ni­ko­we Agrami, któ­re ofe­ru­je­my, zawie­ra­ją makro- i mikro­ele­men­ty, któ­re słu­żą do zasi­la­nia roślin ole­istych i zbo­żo­wych, kuku­ry­dzy, soi, warzyw oraz owo­ców. Natomiast jed­no­skład­ni­ko­we nawo­zy zawie­ra­ją bor, cynk, man­gan, miedź, molib­den lub żela­zo i mają na celu uzu­peł­nie­nie nie­do­bo­rów tych pier­wiast­ków w rośli­nie – mówi Marek Różniak, pro­du­cent nawo­zów mar­ki Agrami.

SREBRO NIE TYLKO W BIŻUTERII

Srebro jest przede wszyst­kim zna­ne z zasto­so­wa­nia w jubi­ler­stwie, pro­duk­cji sztab czy monet, a tak­że w prze­my­śle. Jego wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze i grzy­bo­bój­cze zna­ne są już od sta­ro­żyt­no­ści, a obec­nie sre­bro doce­nia­ne jest rów­nież w rol­nic­twie. Na ryn­ku jest duże zapo­trze­bo­wa­nie na pro­duk­ty popra­wia­ją­ce jakość plo­nu i sty­mu­lu­ją­ce natu­ral­ną odpor­ność roślin, któ­re dodat­ko­wo wyko­rzy­stu­ją nowe tech­no­lo­gie. Dużą nowo­ścią są nano­czą­stecz­ki kolo­idal­ne­go sre­bra oraz mie­dzi, któ­re ze wzglę­du na bar­dzo mały roz­miar nano­czą­stecz­ki są nie­zwy­kle aktyw­ne bio­lo­gicz­nie i szyb­ko prze­ni­ka­ją do komó­rek rośli­ny oraz popra­wia­ją jej odpor­ność na gwał­tow­ne waha­nia tem­pe­ra­tu­ry, brak wody czy dzia­ła­nie szko­dli­wych organizmów.

Stosując pre­pa­ra­ty z nano­czą­stecz­ka­mi sre­bra i mie­dzi, moż­na zaosz­czę­dzić na środ­kach grzy­bo­bój­czych, gdyż sre­bro zna­ne jest ze swo­je­go dzia­ła­nia prze­ciw­drob­no­ustro­jo­we­go, zdol­no­ści do ogra­ni­cza­nia namna­ża­nia się bak­te­rii, grzy­bów i wiru­sów. Nanopreparaty są nie tyl­ko bez­piecz­ne dla rośli­ny i sty­mu­lu­ją jej roz­wój, ale rów­nież pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na wygląd owo­ców – doda­je ekspert.

Zimowe zabez­pie­cze­nie i odpo­wied­nie nawo­że­nie plo­nów jest nie­zwy­kle waż­ne. Dzięki temu kon­dy­cja roślin pod­czas chłod­nych mie­się­cy sta­je się lep­sza, a na wio­snę może­my cie­szyć się zwięk­szo­ny­mi plo­na­mi oraz popra­wą ich jako­ści. To wszyst­ko dzię­ki nowym tech­no­lo­giom i sto­so­wa­niu odpo­wied­nich nawo­zów z nano­czą­stecz­ka­mi.    

 

Etyka w zawodzie biegłego rewidenta

Wszystkie zawo­dy publicz­ne­go zaufa­nia stwo­rzy­ły dla swo­ich człon­ków kodek­sy etycz­ne. Stanowią one fun­da­ment dba­nia o śro­do­wi­sko zawo­do­we i pra­wi­dło­we­go wyko­ny­wa­nia pra­cy. Jak samo­rzą­dy są w sta­nie wpły­nąć na etycz­ne zacho­wa­nia przed­sta­wi­cie­li profesji? 

Rezultaty pra­cy bie­głe­go rewi­den­ta mają na celu zwięk­sze­nie zaufa­nia do wia­ry­god­no­ści infor­ma­cji finan­so­wej, któ­rą spo­rzą­dza i publi­ku­je kie­row­nik jed­nost­ki – fir­my funkcjonującej
w obro­cie gospodarczym.

Dla inte­re­sa­riu­szy tych spra­woz­dań finan­so­wych jakość i wia­ry­god­ność infor­ma­cji finan­so­wej ma ogrom­ne zna­cze­nie dla podej­mo­wa­nia odpo­wied­nich decy­zji biz­ne­so­wych. Inwestorzy, akcjo­na­riu­sze doko­nu­ją wybo­ru swo­ich inwe­sty­cji, kon­tra­hen­ci – wia­ry­god­nych dostaw­ców i odbior­ców, a tak­że pra­cow­ni­cy – swo­ich pracodawców.

Dużą uwa­gę sku­pia­my na tym, aby bie­gli rewi­den­ci sta­le aktu­ali­zo­wa­li swo­je kom­pe­ten­cje. Przy sta­le zmie­nia­ją­cych się regu­la­cjach to per­ma­nent­ne wyzwa­nia; przy­go­to­wa­nie aler­tów, ogól­no­do­stęp­nych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, spo­tkań, szko­leń i konferencji.

Zasady ety­ki – to baza pro­fe­sji rewi­zji finan­so­wej. Wydawanie wła­ści­wych osą­dów wyma­ga scep­ty­cy­zmu zawo­do­we­go, gro­ma­dze­nia wia­ry­god­nych i wystar­cza­ją­cych dowo­dów dla potwier­dze­nia twier­dzeń zawar­tych w spra­woz­da­niach finan­so­wych spo­rzą­dzo­nych przez klien­ta. A scep­ty­cyzm zawo­do­wy moż­li­wy jest wyłącz­nie w przy­pad­ku nie­za­leż­no­ści, obiek­ty­wi­zmu oraz sze­ro­kich kom­pe­ten­cji mery­to­rycz­nych w zakre­sie zwią­za­nym z przed­mio­tem oceny.

Zagadnienia reali­za­cji wyso­kiej jako­ści usług bie­głe­go rewi­den­ta, zasad ety­ki i zagro­żeń dla ich prze­strze­ga­nia będą rów­nież przed­mio­tem dys­ku­sji śro­do­wi­ska bie­głych rewi­den­tów pod­czas jubi­le­uszo­wej XX Konferencji Audytingu w Jachrance w dniach 26–28 listopada.

Wysoka jakość usług bie­głe­go rewi­den­ta nie opie­ra się jedy­nie na wie­dzy mery­to­rycz­nej, wpły­wa na nią rów­nież uczci­wość i etycz­na posta­wa. Zasady ety­ki w zawo­dzie bie­głe­go rewi­den­ta zosta­ły okre­ślo­ne w usta­wie z 25 mar­ca 2019 r. Nowy Kodeks Etyki będzie miał zasto­so­wa­nie do czyn­no­ści pod­ję­tych od 1 stycz­nia 2020 r. Przybliżanie jego tre­ści i regu­lar­na pra­ca nad oma­wia­niem poszcze­gól­nych zagad­nień to obec­nie jed­no z waż­nych zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

- Chcemy w spo­sób aktyw­ny wpły­wać na wszech­stron­ne wykształ­ce­nie mło­dych kan­dy­da­tów do zawo­du bie­głe­go rewi­den­ta, stąd nasze zaan­ga­żo­wa­nie w róż­no­rod­ne ini­cja­ty­wy. Każda oso­ba decy­du­ją­ca się na pod­ję­cie pra­cy w zawo­dzie powin­na od same­go począt­ku znać obo­wią­zu­ją­ce zasa­dy ety­ki, wie­dzieć, z jaką odpo­wie­dzial­no­ścią wią­że się rola bie­głe­go rewi­den­ta i jak wpły­wa na śro­do­wi­sko gospo­dar­cze i innych ludzi – mówi Barbara Misterska-Dragan, pre­zes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  

Temat ety­ki w zawo­dzie bie­głe­go rewi­den­ta sta­no­wi jed­no z głów­nych zagad­nień tego­rocz­nej XX edy­cji Dorocznej Konferencji Audytingu orga­ni­zo­wa­nej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–27 listo­pa­da w hote­lu Warszawianka w Jachrance. Drugiego dnia kon­fe­ren­cji Ewa Jakubczyk-Cały na sesji doty­czą­cej wagi sto­so­wa­nia zasad etycz­nych w wyko­ny­wa­niu zawo­du omó­wi ze swo­imi gość­mi zarów­no wyzwa­nia sto­so­wa­nia zasad ety­ki w oto­cze­niu biz­ne­so­wym jak też w rela­cjach pomię­dzy fir­ma­mi audy­tor­ski­mi oraz wewnątrz firm audy­tor­skich, w któ­rych kul­tu­ra orga­ni­za­cyj­na, jako prio­ry­tet usta­na­wiać powin­na ety­kę zawodu.

 

Najpiękniejsze bajki świata, czyli Filmowy Świat Przedszkolaka w Cinema City!

Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, czy Król Lew – te kul­to­we baj­ki zna każ­dy doro­sły, ale czy rów­nież dzie­ci? Dlatego już 26 listo­pa­da zapra­sza­my na kolej­ne zaję­cia edu­ka­cyj­ne z cyklu „Filmowy Świat Przedszkolaka” w Cinema City. Uczestnicy spo­tka­nia pozna­ją naj­pięk­niej­sze baj­ki świa­ta oraz dowie­dzą się co nie­co o ich twór­cach. Po zaję­ciach edu­ka­cyj­nych zapra­sza­my na film „Kraina lodu II”.

Tym razem tema­tem spo­tka­nia, któ­re odbę­dzie się w poszcze­gól­nych kinach Cinema City 26 listo­pa­da br., będą baj­ki! Opowieści mają w sobie coś magicz­ne­go, co spra­wia, że z chę­cią prze­no­si­my się w świat, gdzie wyobraź­nia nie zna gra­nic. Dlatego tak bar­dzo uwiel­bia­ne są przez czy­tel­ni­ków. Na spo­tka­niu przed­szko­la­ki dowie­dzą się o naj­pięk­niej­szych baj­kach, któ­re nie zawsze są zna­ne wszyst­kim czy­tel­ni­kom. Dodatkowo usły­szą o ich twór­cach oraz spró­bu­ją odpo­wie­dzieć na pyta­nie, jakie umie­jęt­no­ści trze­ba mieć, aby zostać baj­ko­pi­sa­rzem. Na koniec spo­tka­nia pt. „Opowiem Ci baj­kę…, czy­li o naj­pięk­niej­szych baj­kach świa­ta” zosta­nie wyświe­tlo­ny film „Kraina Lodu II”. Nauka poprzez zaba­wę to naj­lep­szy spo­sób na roz­wój naszych malu­chów, dla­te­go zapra­sza­my już 26 listo­pa­da do kin Cinema City!

„Filmowy Świat Przedszkolaka” to pro­jekt skie­ro­wa­ny do przed­szko­la­ków, któ­re dopie­ro roz­po­czy­na­ją swo­ją przy­go­dę z fil­mem oraz nauką. Jego celem jest poka­za­nie dzie­ciom tego, co naj­waż­niej­sze w przy­stęp­ny oraz zabaw­ny spo­sób, a dzie­ci, dzię­ki róż­no­rod­nym tema­tom, mogą roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia i pasje. Spotkania skła­da­ją się z dwóch czę­ści: bez­płat­nych zajęć edu­ka­cyj­nych i poka­zu fil­mo­we­go. Tym razem zapra­sza­my na film „Kraina Lodu II” – peł­ną humo­ry i cie­pła ani­ma­cję o Elsie, któ­ra uro­dzi­ła się z magicz­ny­mi moca­mi. Tym razem wraz z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem wyru­szą w nie­zwy­kłą, lecz jed­no­cze­śnie nie­bez­piecz­ną podróż, by ura­to­wać kró­le­stwo. Zapraszamy!

Podczas spo­tka­nia „Filmowy świat Przedszkolaka” malu­chy mogą tak­że wygrać atrak­cyj­ne nagro­dy, a na zakoń­cze­nie wszy­scy uczest­ni­cy dosta­ną upo­min­ki. 26 listo­pa­da zapra­sza­my do 11 kin Cinema City w mia­stach: Częstochowa Jurajska, Katowice Punkt 44/ IMAX®, Kraków Galeria Plaza/ IMAX®, Kraków Zakopianka, Lublin Felicity, Łódź Manufaktura/ IMAX®, Poznań Plaza/ IMAX®, Toruń Czerwona Droga, Warszawa Promenada, Wrocław Wroclavia/ IMAX® i Zielona Góra. Istnieje moż­li­wość orga­ni­za­cji zajęć w pro­jek­cie Filmowy Świat Przedszkolaka rów­nież w pozo­sta­łych kinach Cinema City. O szcze­gó­ły zapy­taj w kinie. Bilety gru­po­we dostęp­ne są w pre­fe­ren­cyj­nych cenach, a udział opie­ku­nów jest bezpłatny.

Zatrzymaj ciepło w swoim domu

Długie jesien­ne wie­czo­ry zachę­ca­ją do pozo­sta­nia w domu w towa­rzy­stwie wcią­ga­ją­cej książ­ki i gorą­cej kawy. Komfortowa atmos­fe­ra to pod­sta­wa. Warto więc sko­rzy­stać z naj­wyż­szej jako­ści drzwi i okien, któ­re nie tyl­ko pozwo­lą utrzy­mać cie­pło w miesz­ka­niu, ale są rów­nież gwa­ran­cją oszczęd­no­ści przez dłu­gie lata.

„THERMO PROMOCJA. Więcej cie­pła w stan­dar­dzie!” to kolej­na odsło­na pro­mo­cji przy­go­to­wa­nych przez mar­kę WIŚNIOWSKI, ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty w wyż­szym stan­dar­dzie i o lep­szych para­me­trach ter­mo­izo­la­cji w niż­szej cenie. W ofer­cie spe­cjal­nej zna­la­zły się okna PDV PRIMO, drzwi CREO i bra­my UniTherm. Wszystkie ele­men­ty zapew­nia­ją utrzy­ma­nie cie­pła we wnę­trzu nie­za­leż­nie od warun­ków atmos­fe­rycz­nych, co pozwa­la zmniej­szyć kosz­ty ogrze­wa­nia. Dzięki pro­mo­cyj­nej ofer­cie łączo­nej klien­ci mogą kupić pro­duk­ty naj­wyż­szej jako­ści w nowej cenie, a dodat­ko­wo w pozy­tyw­ny spo­sób wpły­nąć na śro­do­wi­sko dzię­ki gwa­ran­cji dłu­gie­go użyt­ko­wa­nia okien, drzwi i bram oraz efek­tyw­niej­sze­mu korzy­sta­niu z ogrze­wa­nia domu.

Ciepło w pakiecie

Skorzystanie z THERMO PROMOCJI zapew­nia utrzy­ma­nie cie­pła w domu przez dłu­gie lata. Zainteresowani klien­ci mogą wybrać jeden z dwóch dostęp­nych pakie­tów – okna PCV PRIMO 82 z ukry­ty­mi zawia­sa­mi gra­tis i drzwi CREO z ukry­tym samo­za­my­ka­czem i blo­ka­dą gra­tis lub dru­gi, z bra­mą gara­żo­wą UniTherm. Decydując się na pierw­szą opcję, klient otrzy­mu­je okna PCV PRIMO 82 w cenie okien PRIMO 70 CLASSIC z pakie­tem dwu­ko­mo­ro­wym oraz ukry­te zawia­sy bez dodat­ko­wych opłat. Zestaw uzu­peł­nia­ją drzwi CREO o naj­wyż­szym para­me­trze ter­mo­izo­la­cji w ofer­cie mar­ki WIŚNIOWSKI. Ponadto klient może uzu­peł­nić drzwi z zam­kiem elek­trycz­nym w tań­szy aż o 50% jed­no­ka­na­ło­wy czyt­nik linii papi­lar­nych i kla­wia­tu­rę kodo­wą oraz RFID. W dru­gim dostęp­nym pakie­cie THERMO PROMOCJI klient otrzy­mu­je okna PCV PRIMO 82 w zesta­wie z auto­ma­tycz­ną bra­mą UniTherm z pane­lem INNOVO o gru­bo­ści 60  mm w cenie auto­ma­tycz­nej bra­my UniPro z pane­lem o gru­bo­ści 40 mm. Produkt znaj­du­ją­cy się w ofer­cie gwa­ran­tu­je nie­mal 20% lep­szą ter­mo­izo­la­cję w porów­na­niu z mode­lem UniPro.

Inwestycja w miesz­ka­nie nie musi ozna­czać bra­nia kre­dy­tu. Oferta czo­ło­we­go pol­skie­go dostaw­cy bram, okien, drzwi i ogro­dze­nia pozwa­la już teraz cie­szyć się cie­płem bez nad­wy­rę­ża­nia domo­we­go budże­tu dzię­ki sys­te­mo­wi aż do 30 rat RRSO 0%. Przygotowany sys­tem ratal­ny to gwa­ran­cja unik­nię­cia nie­prze­wi­dzia­nych kosz­tów dodat­ko­wych, a trwa­ją­ca pro­mo­cja to dosko­na­ła oka­zja, aby nabyć wyso­ki jako­ścio­wo pro­dukt na wygod­nych warunkach.