Etyka w zawodzie biegłego rewidenta

Wszystkie zawo­dy publicz­ne­go zaufa­nia stwo­rzy­ły dla swo­ich człon­ków kodek­sy etycz­ne. Stanowią one fun­da­ment dba­nia o śro­do­wi­sko zawo­do­we i pra­wi­dło­we­go wyko­ny­wa­nia pra­cy. Jak samo­rzą­dy są w sta­nie wpły­nąć na etycz­ne zacho­wa­nia przed­sta­wi­cie­li profesji? 

Rezultaty pra­cy bie­głe­go rewi­den­ta mają na celu zwięk­sze­nie zaufa­nia do wia­ry­god­no­ści infor­ma­cji finan­so­wej, któ­rą spo­rzą­dza i publi­ku­je kie­row­nik jed­nost­ki – fir­my funkcjonującej
w obro­cie gospodarczym.

Dla inte­re­sa­riu­szy tych spra­woz­dań finan­so­wych jakość i wia­ry­god­ność infor­ma­cji finan­so­wej ma ogrom­ne zna­cze­nie dla podej­mo­wa­nia odpo­wied­nich decy­zji biz­ne­so­wych. Inwestorzy, akcjo­na­riu­sze doko­nu­ją wybo­ru swo­ich inwe­sty­cji, kon­tra­hen­ci – wia­ry­god­nych dostaw­ców i odbior­ców, a tak­że pra­cow­ni­cy – swo­ich pracodawców.

Dużą uwa­gę sku­pia­my na tym, aby bie­gli rewi­den­ci sta­le aktu­ali­zo­wa­li swo­je kom­pe­ten­cje. Przy sta­le zmie­nia­ją­cych się regu­la­cjach to per­ma­nent­ne wyzwa­nia; przy­go­to­wa­nie aler­tów, ogól­no­do­stęp­nych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, spo­tkań, szko­leń i konferencji.

Zasady ety­ki – to baza pro­fe­sji rewi­zji finan­so­wej. Wydawanie wła­ści­wych osą­dów wyma­ga scep­ty­cy­zmu zawo­do­we­go, gro­ma­dze­nia wia­ry­god­nych i wystar­cza­ją­cych dowo­dów dla potwier­dze­nia twier­dzeń zawar­tych w spra­woz­da­niach finan­so­wych spo­rzą­dzo­nych przez klien­ta. A scep­ty­cyzm zawo­do­wy moż­li­wy jest wyłącz­nie w przy­pad­ku nie­za­leż­no­ści, obiek­ty­wi­zmu oraz sze­ro­kich kom­pe­ten­cji mery­to­rycz­nych w zakre­sie zwią­za­nym z przed­mio­tem oceny.

Zagadnienia reali­za­cji wyso­kiej jako­ści usług bie­głe­go rewi­den­ta, zasad ety­ki i zagro­żeń dla ich prze­strze­ga­nia będą rów­nież przed­mio­tem dys­ku­sji śro­do­wi­ska bie­głych rewi­den­tów pod­czas jubi­le­uszo­wej XX Konferencji Audytingu w Jachrance w dniach 26–28 listopada.

Wysoka jakość usług bie­głe­go rewi­den­ta nie opie­ra się jedy­nie na wie­dzy mery­to­rycz­nej, wpły­wa na nią rów­nież uczci­wość i etycz­na posta­wa. Zasady ety­ki w zawo­dzie bie­głe­go rewi­den­ta zosta­ły okre­ślo­ne w usta­wie z 25 mar­ca 2019 r. Nowy Kodeks Etyki będzie miał zasto­so­wa­nie do czyn­no­ści pod­ję­tych od 1 stycz­nia 2020 r. Przybliżanie jego tre­ści i regu­lar­na pra­ca nad oma­wia­niem poszcze­gól­nych zagad­nień to obec­nie jed­no z waż­nych zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

- Chcemy w spo­sób aktyw­ny wpły­wać na wszech­stron­ne wykształ­ce­nie mło­dych kan­dy­da­tów do zawo­du bie­głe­go rewi­den­ta, stąd nasze zaan­ga­żo­wa­nie w róż­no­rod­ne ini­cja­ty­wy. Każda oso­ba decy­du­ją­ca się na pod­ję­cie pra­cy w zawo­dzie powin­na od same­go począt­ku znać obo­wią­zu­ją­ce zasa­dy ety­ki, wie­dzieć, z jaką odpo­wie­dzial­no­ścią wią­że się rola bie­głe­go rewi­den­ta i jak wpły­wa na śro­do­wi­sko gospo­dar­cze i innych ludzi – mówi Barbara Misterska-Dragan, pre­zes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  

Temat ety­ki w zawo­dzie bie­głe­go rewi­den­ta sta­no­wi jed­no z głów­nych zagad­nień tego­rocz­nej XX edy­cji Dorocznej Konferencji Audytingu orga­ni­zo­wa­nej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–27 listo­pa­da w hote­lu Warszawianka w Jachrance. Drugiego dnia kon­fe­ren­cji Ewa Jakubczyk-Cały na sesji doty­czą­cej wagi sto­so­wa­nia zasad etycz­nych w wyko­ny­wa­niu zawo­du omó­wi ze swo­imi gość­mi zarów­no wyzwa­nia sto­so­wa­nia zasad ety­ki w oto­cze­niu biz­ne­so­wym jak też w rela­cjach pomię­dzy fir­ma­mi audy­tor­ski­mi oraz wewnątrz firm audy­tor­skich, w któ­rych kul­tu­ra orga­ni­za­cyj­na, jako prio­ry­tet usta­na­wiać powin­na ety­kę zawodu.