3 kroki do pięknej cery latem! Kompleksowa pielęgnacja skóry w wakacje

Lato to czas, gdy nasza skó­ra jest szcze­gól­nie nara­żo­na na dzia­ła­nie szko­dli­wych czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Intensywne pro­mie­nie UV, wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra, suche powie­trze z kli­ma­ty­za­cji, mogą pro­wa­dzić do sze­re­gu pro­ble­mów skór­nych, takich jak popa­rze­nia sło­necz­ne, prze­su­sze­nie, nad­mier­na potli­wość czy trud­no­ści w utrzy­ma­niu rów­no­wa­gi pH skóry.

Powodów jest wie­le, dla­te­go war­to zaopa­trzyć się w odpo­wied­nie kosme­ty­ki, któ­re pomo­gą nam zadbać o naszą skó­rę w okre­sie upal­nych mie­się­cy. Wybór odpo­wied­nich pro­duk­tów dosto­so­wa­nych do warun­ków atmos­fe­rycz­nych i potrzeb naszej skó­ry, ma klu­czo­we zna­cze­nie dla jej zdro­wia i pięk­na. Dzięki odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji łatwiej nam będzie  korzy­stać z wypo­czyn­ku bez przy­krych konsekwencji.

Krok 1 – nawil­żaj- Letnie kosme­ty­ki powin­ny być lek­kie, nie­tłu­ste i dobrze nawil­ża­ją­ce. Emulsje i żele o lek­kiej kon­sy­sten­cji będą łatwo się wchła­niać i nie będą obcią­żać naszej skó­ry w upal­ne dni. Ważne jest utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go pozio­mu nawil­że­nia, aby zapo­biec prze­su­sze­niu wsku­tek wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry i czę­ste­go kon­tak­tu ze sło­ną wodą – mówi Sandra Bujnowska, kosme­to­log, wła­ści­ciel­ka mar­ki SensualSpa.

Idealnym kre­mem, któ­ry spraw­dzi się let­nią porą i zadba o nawil­że­nie jest Moistrizing Day Cream z serii SensualSpa to ide­al­ny wybór dla kobiet pra­gną­cych zadbać o pięk­ną skó­rę twa­rzy latem. Jego deli­kat­na kon­sy­sten­cja i szyb­kie wchła­nia­nie nie tyl­ko zapew­nia­ją pięk­ny i zdro­wy wygląd cery, ale tak­że nie prze­szka­dza­ją w let­nich przy­jem­no­ściach. Pamiętajmy jed­nak, że o nawil­żo­ną skó­rę trze­ba dbać cały rok, a im wcze­śniej o nią zadba­my, tym szyb­ciej osią­gnie­my wyma­rzo­ne rezultaty.

Krok 2 – odży­wiaj Kosmetyki typu serum rów­nież odgry­wa­ją istot­ną rolę w pie­lę­gna­cji skó­ry w okre­sie let­nim.  Dzięki lek­kiej kon­sy­sten­cji, któ­ra nie obcią­ża skó­ry w gorą­ce dni, może­my nie tyl­ko się chro­nić, ale rów­nież zapo­bie­gać tra­gicz­nym skut­kom oddzia­ły­wa­nia pro­mie­ni UV. Przy wybo­rze odpo­wied­nie­go serum może­my cie­szyć się latem, nie spra­wia­jąc przy tym, że nasza skó­ra będzie czu­ła się przytłoczona.

Doskonałym roz­wią­za­niem na let­nie pro­ble­my skór­ne jest Daily Glow Serum z wita­mi­ną C, któ­ra sta­no­wi klu­czo­wy skład­nik odżyw­czy skó­ry. Witamina C posia­da wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne, chro­nią­ce komór­ki przed uszko­dze­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Dodatkowo, serum zawie­ra natu­ral­ne eks­trak­ty owo­co­we, któ­re opty­ma­li­zu­ją jego dzia­ła­nie. Dzięki nim serum sta­je się jesz­cze bar­dziej sku­tecz­ne, dostar­cza­jąc skó­rze nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych i sub­stan­cji nawilżających.

Krok 3 – roz­świe­tlaj - W tym sezo­nie wyjąt­ko­wą popu­lar­no­ścią cie­szy się sto­so­wa­nie kre­mów do twa­rzy, któ­re dzię­ki odpo­wied­nim skład­ni­kom roz­ja­śnią naszą cerę, wydo­by­wa­jąc jej natu­ral­ne pięk­no. Moda na uży­wa­nie zdro­wot­nych kosme­ty­ków zamiast kla­sycz­ne­go maki­ja­żu to naj­lep­szy pre­zent, jaki dla nasze­go zdro­wia skó­ry poda­ro­wał nam 2023 rok – doda­je Sandra Bujnowska.

Krem nawil­ża­ją­cy z wita­mi­na­mi A, C i E pomo­że zwięk­szyć pro­duk­cję kola­ge­nu, któ­ry jest głów­nym skład­ni­kiem naszej skó­ry, dzię­ki cze­mu sta­je się ela­stycz­niej­sza, zdrow­sza i zmniej­sza widocz­ność zmarsz­czek. Dodatkowo alfa-hydrokwasy (AHA) prócz wspo­ma­ga­nia pro­duk­cji kola­ge­nu dodat­ko­wo nawil­żą skórę.

Linia kosme­ty­ków SensualSpa to wyjąt­ko­we pro­duk­ty, któ­re nie tyl­ko zapew­nia­ją sku­tecz­ną pie­lę­gna­cję, ale rów­nież speł­nia­ją naj­wyż­sze stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa i natu­ral­no­ści. Każdy kosme­tyk z tej linii został sta­ran­nie prze­ba­da­ny, aby zagwa­ran­to­wać jego wyso­ką jakość i sku­tecz­ność. Wszystkie kosme­ty­ki z linii SensualSpa dostęp­ne są na stro­nie https://www.sensualspa.uk/pl/sklep/