Kukurydza – nieoceniona roślina w rolnictwie

Jedną z trzech naj­waż­niej­szych roślin upraw­nych na świe­cie, obok psze­ni­cy i ryżu, jest kuku­ry­dza. Wykorzystywana głów­nie na cele pastew­ne, spo­żyw­cze, a tak­że jako suro­wiec prze­my­sło­wy i ener­ge­tycz­ny. Jak zatem nale­ży ją upra­wiać, by dostar­czyć jej wszyst­kich makro­skład­ni­ków i cie­szyć się wyso­ki­mi i dobry­mi jako­ścio­wo plonami?

W Polsce rynek kuku­ry­dzy roz­wi­ja się bar­dzo dyna­micz­nie, jej ziar­na zja­da­my nie­mal codzien­nie pod posta­cią płat­ków śnia­da­nio­wych, tor­til­li, ole­ju, mąki czy popu­lar­nej kino­wej prze­ką­ski – popcor­nu. Mąka powsta­ła z tej rośli­ny jest bar­dzo dobrym pro­duk­tem dla aler­gi­ków oraz osób cho­rych na celia­klię, gdyż nie zawie­ra glu­te­nu. Dodatkowo olej kuku­ry­dzia­ny, któ­ry jest wytwa­rza­ny z zarod­ków nasion kuku­ry­dzy, to źró­dło nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Duża część upra­wy prze­zna­cza­na jest rów­nież na paszę dla zwie­rząt i sta­no­wi pod­sta­wę w żywie­niu dro­biu i świń, ze wzglę­du na jej lep­szą straw­ność poszcze­gól­nych frak­cji włók­na pokarmowego.

Choć kuku­ry­dza jest rośli­ną o dość niskich wyma­ga­niach gle­bo­wych, to jed­nak jest bar­dzo wraż­li­wa na nie­do­bo­ry cyn­ku i fos­fo­ru. Dlatego do jej upra­wy war­to dostar­czać kom­plek­so­wy nawóz żelo­wy z pro­por­cjo­nal­nie naj­wyż­szą zawar­to­ścią cyn­ku i fosforu.

Cynk jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu reak­cji enzy­ma­tycz­nych, syn­te­zy hor­mo­nów roślin­nych oraz wita­min, podzia­łu i wzro­stu komó­rek. Jest tak­że odpo­wie­dzial­ny za zdro­wot­ność roślin. Wpływa korzyst­nie na wiel­kość orga­nów plo­no­wa­nia, np. ziar­nia­ków kuku­ry­dzy oraz zwięk­sza plo­ny roślin i popra­wia ich jakość. Kukurydza jest bar­dzo wraż­li­wa na nie­do­bór cyn­ku, dla­te­go nale­ży wybrać taki nawóz, któ­ry dostar­czy go jej w odpo­wied­nich ilo­ściach. W swo­jej ofer­cie mamy spe­cjal­ny nawóz MI kuku­ry­dza, któ­ry prze­zna­czo­ny jest do dolist­ne­go sto­so­wa­nia w upra­wie tej rośli­ny. Zawarty w nim cynk zwięk­sza odpor­ność na pato­ge­ny i nie­ko­rzyst­ne warun­ki sie­dli­sko­we, a wła­ści­wa pro­por­cja mikro­ele­men­tów jest gwa­ran­cją dobre­go wyko­rzy­sta­nia makro­skład­ni­ków, sty­mu­la­cji wzro­stu i roz­wo­ju kuku­ry­dzy – mówi Marek Różniak, pro­du­cent nawo­zów mar­ki Agrami.

Odpowiedni nawóz zapo­bie­gnie nie­do­bo­rom fos­fo­ru i mikro­ele­men­tów szcze­gól­nie w począt­ko­wym okre­sie wege­ta­cji, zwięk­szy odpor­ność rośli­ny na niską tem­pe­ra­tu­rę i nie­do­bór wody, popra­wi jej wigor, kon­dy­cję i zdro­wot­ność, co osta­tecz­nie wpły­nie na wzrost plo­nów i polep­sze­nie ich jako­ści. Dodatkowo zasto­so­wa­nie molib­de­nu i siar­ki popra­wia efek­tyw­ność nawo­że­nia azo­tem. Odpowiedni nawóz powi­nien rów­nież zawie­rać krzem, któ­ry korzyst­nie wpły­wa na pobie­ra­nie skład­ni­ków pokar­mo­wych, zwłasz­cza fosforu.

Odpowiedni dobór sys­te­mu upra­wy i dokład­ność sie­wu mają dla kuku­ry­dzy duże zna­cze­nie. Nie nale­ży zapo­mi­nać rów­nież o dostar­cza­niu jej wody, ze wzglę­du na wyso­ką pro­duk­cję suchej masy na okre­ślo­nej jed­no­st­ce powierzch­ni. To wszyst­ko spra­wi, że będzie­my cie­szyć się uda­ny­mi plonami.