Co czeka biegłych rewidentów w nadchodzącym roku? Wnioski po Dorocznej Konferencji Audytingu PIBR

Doroczna Konferencja Audytingu jest naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem skie­ro­wa­nym do przed­sta­wi­cie­li zawo­dów zwią­za­nych z rewi­zją finan­so­wą i audy­tem w Polsce. Jubileuszowa edy­cja była oka­zją do wymia­ny komen­ta­rzy mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi śro­do­wi­ska i do pozna­nia pla­nów samo­rzą­du na naj­bliż­szy rok. Przez trzy dni 30 eks­per­tów dzie­li­ło się z bli­sko 300 uczest­ni­ka­mi kon­fe­ren­cji swo­im doświad­cze­niem, spo­strze­że­nia­mi na temat sytu­acji i zmian w bran­ży, tak­że w uję­ciu mię­dzy­na­ro­do­wym w ramach sied­miu sesji plenarnych.

Podczas orga­ni­zo­wa­nej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów Dorocznej Konferencji Audytingu, na któ­rej obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le bran­ży z całej Polski, omó­wio­ne zosta­ły zmia­ny wcho­dzą­ce w życie z począt­kiem nowe­go roku. A te wciąż rodzą wię­cej pytań niż odpo­wie­dzi. Z dniem 1 stycz­nia 2020 r. peł­ną ope­ra­cyj­ność uzy­ska Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA), któ­ra będzie spra­wo­wa­ła nad­zór publicz­ny nad bie­gły­mi rewi­den­ta­mi i fir­ma­mi audy­tor­ski­mi w Polsce, zastę­pu­jąc tym samym Komisję Nadzoru Audytowego.

Od kil­ku mie­się­cy zna­ne są już zapo­wia­da­ne zmia­ny doty­czą­ce mode­lu funk­cjo­no­wa­nia nad­zo­ru nad fir­ma­mi audy­tor­ski­mi i bie­gły­mi rewi­den­ta­mi. Najważniejszą dekla­ra­cją, wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­ną przez przed­sta­wi­cie­li samo­rzą­du, jest chęć dal­sze­go wspar­cia firm audy­tor­skich w roz­wi­ja­niu świad­czo­nych usług. W nowych warun­kach PIBR sku­pi się przede wszyst­kim na two­rze­niu stan­dar­dów pro­wa­dze­nia audy­tu i dzia­ła­niach na rzecz ich wyso­kiej jako­ści. Izba utrzy­ma rów­nież dotych­cza­so­wą funk­cję nad­zo­ro­wa­nia pro­ce­su szko­le­nia obli­ga­to­ryj­ne­go bie­głych rewidentów.

Wiemy, że audy­to­rzy potrze­bu­ją wspar­cia w mie­rze­niu się z cią­gły­mi zmia­na­mi. Firmy audy­tor­skie cze­ka­ją duże zmia­ny. Do 31 sierp­nia 2020 r. mamy czas, aby przej­rzeć nasze usta­le­nia wewnętrz­ne i dosto­so­wać się do wymo­gów usta­wy. Musimy stwo­rzyć sku­tecz­ne pro­ce­du­ry, roz­wią­za­nia, któ­re wpły­ną na popra­wę jako­ści bada­nia i jego efek­tyw­ność. Bez wąt­pie­nia bie­gli rewi­den­ci potrze­bu­ją wspar­cia samo­rzą­du, któ­ry przed­sta­wi dobre prak­ty­ki, opra­cu­je wytycz­ne, zale­ce­nia, mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne i będzie słu­żyć mery­to­rycz­ną pomo­cą – mówi Barbara Misterska-Dragan, pre­zes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Tegoroczne spo­tka­nie, prze­pro­wa­dzo­ne pod hasłem Etyka, regu­la­cja, digi­ta­li­za­cja, było waż­nym wyda­rze­niem nie tyl­ko ze wzglę­du na zmia­ny w wewnętrz­nych wymo­gach orga­ni­za­cji pra­cy firm audy­tor­skich. Jednym z głów­nych ele­men­tów pra­cy samo­rzą­du w nad­cho­dzą­cym cza­sie będzie wykształ­ce­nie kodek­su dobrych prak­tyk zawo­do­wych i orga­ni­za­cja wyda­rzeń i mate­ria­łów szko­le­nio­wych, któ­re prze­ło­żą się na jakość pracy.

Zmiany w usta­wie były jed­nym z fila­rów tego­rocz­nych dys­ku­sji, jed­nak jako samo­rząd sta­ra­my się pro­wa­dzić nasze dzia­ła­nia dłu­go­ter­mi­no­wo, nie tyl­ko doryw­czo odpo­wia­da­jąc na naj­pil­niej­sze potrze­by. Dlatego tego­rocz­na kon­fe­ren­cja w sze­ro­kim zakre­sie oma­wia­ła mię­dzy inny­mi kwe­stie ety­ki. Nasza codzien­na pra­ca budu­je śro­do­wi­sko zawo­do­we, w któ­rym wszy­scy przed­sta­wi­cie­le powin­ni czuć się rów­nie istot­ni, a ich inte­res nigdy nie zna­czy mniej czy wię­cej niż innych grup. Wierzę, że nasza pro­fe­sja w naj­bliż­szej przy­szło­ści to ety­ka, komu­ni­ka­cja i nowo­cze­sne tech­no­lo­gie – pod­kre­śla Monika Kaczorek, Przewodnicząca Komisji ds. organizacyjno-programowej ds. XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

Rolę wymia­ny dobrych prak­tyk w bran­ży pod­kre­śli­ła rów­nież Justyna Adamczyk, Pełnomocnik ds. orga­ni­za­cji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, któ­ra wystą­pi­ła pod­czas pierw­sze­go dnia kon­fe­ren­cji oraz Florin Toma, Prezes Accountancy Europe.

Dzięki spo­tka­niom w sze­ro­kim gro­nie eks­per­tów i pro­wa­dzo­nym w trak­cie kon­fe­ren­cji warsz­ta­tom wszy­scy uczest­ni­cy zdo­by­li spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę, któ­ra uła­twi im zro­zu­mie­nie nowych pro­ce­sów. Obecni goście mogli liczyć na pod­su­mo­wa­nie zna­nych już stan­dar­dów i pro­ce­dur, wymie­nić się uwa­ga­mi oraz zgło­sić tema­ty, któ­re w ich odczu­ciu wyma­ga­ją dodat­ko­wej inter­pre­ta­cji Ministerstwa Finansów.  Barbara Misterska-Dragan zapo­wie­dzia­ła, że aby uła­twić audy­to­rom zorien­to­wa­nie się w wymo­gach wewnętrz­nej kon­tro­li przed 31 sierp­nia 2020 r., zosta­nie opra­co­wa­ny mate­riał pomoc­ni­czy, któ­ry będzie udo­stęp­nio­ny na stro­nie PIBR.