Kanał Romance TV w pakiecie SELECT UPC na zawsze

Od grud­nia sta­cja Romance TV jest już na sta­łe dostęp­na dla więk­szej licz­by klien­tów UPC, teraz w pakie­cie SELECT i MAX. Oznacza to, że kanał docie­ra do ponad milio­na abo­nen­tów naj­więk­sze­go ope­ra­to­ra kablo­we­go w Polsce. W tym roku abo­nen­ci UPC mogą prze­żyć tak roman­tycz­ne i baśnio­we Święta z Romance TV. Z kolei magicz­na ofer­ta kana­łu na Sylwestra zatrzy­ma wszyst­kich przed tele­wi­zo­ra­mi nie tyl­ko do pół­no­cy. Zbliża się rok 2020, więc czas na uczucia!

Grudzień to naj­bar­dziej magicz­ny mie­siąc w roku. Z tego powo­du Romance TV w każ­dą nie­dzie­lę zapra­sza na pre­mie­ry adap­ta­cji fil­mo­wych naj­po­pu­lar­niej­szych baśni świa­ta. Stacja przy­go­to­wa­ła tak­że spe­cjal­ny reper­tu­ar, pełen wzru­sza­ją­cych i roman­tycz­nych pre­mier na Święta i Sylwestra. W gwiazd­ko­wym pre­zen­cie ponad milion klien­tów sie­ci UPC będzie mia­ła bez­płat­ny dostęp do boga­tej ofer­ty kanału.

- Cieszymy się, że sta­le posze­rza­my licz­bę odbior­ców kana­łu Romance TV. Od grud­nia abo­nen­ci UPC posia­da­ją­cy pakiet SELECT i MAX będą mogli oglą­dać nasze naj­więk­sze hity, takie jak: „Górski lekarz”, „Górscy Ratownicy”, „Statek miło­ści” czy „Wszystko dla Pań”. Oczywiście gru­dzień to tak­że wyjąt­ko­wa ofer­ta świąteczno-sylwestrowa, któ­ra pozwo­li prze­żyć naszym widzom naj­bar­dziej roman­tycz­ny czas w roku – mówi Krzysztof Mikulski odpo­wie­dzial­ny za kanał Romance TV w Polsce. – W UPC sta­cja Romance TV jest dostęp­na na pozy­cji 223 w deko­de­rze Horizon i Kaon oraz na pozy­cji 493 w deko­de­rze Mediabox. Dodatkowo do 12 stycz­nia 2020 kanał jest zdu­pli­ko­wa­ny i znaj­du­je się na pozy­cji 57 - infor­mu­je Krzysztof Mikulski.

W Wigilię Romance TV wyemi­tu­je szcze­gól­ny film – „Piosenka dla Mii“, opo­wia­da­ją­cy poru­sza­ją­cą histo­rię mło­de­go muzy­ka, któ­ry po wypad­ku zaczy­na na nowo odkry­wać ota­cza­ją­cy go świat. Następnie widzo­wie uda­dzą się w nie­sa­mo­wi­tą i peł­ną przy­gód podróż stat­kiem marzeń do Japonii, Kraju Kwitnącej Wiśni. W pierw­szy i dru­gi dzień Bożego Narodzenia w cudow­ny, świą­tecz­ny kli­mat wpro­wa­dzą widzów adap­ta­cje powie­ści Rosamunde Pilcher – „Zimowe słoń­ce” i „Czar miło­ści”, w któ­rych zako­cha­ni wal­czą o speł­nie­nie swo­ich marzeń.

W Sylwestra, by uprzy­jem­nić czas pozo­sta­ły do pół­no­cy, sta­cja przy­go­to­wa­ła pre­mie­rę fil­mu „Studio Uno”. Produkcja opo­wia­da o nie­zwy­kle popu­lar­nym we Włoszech lat 60-tych tele­wi­zyj­nym show, w któ­rym o swo­je marze­nia i szczę­ście wal­czą trzy zupeł­nie róż­ne kobie­ty. Z kolei ostat­nie minu­ty do Nowego Roku będzie­my odli­czać przy ekra­ni­za­cji jed­nej z naj­wspa­nial­szych opo­wie­ści Charlesa Perraulta „Kopciuszek – miło­sna baśń w Rzymie”. To peł­na wzru­szeń, miło­ści oraz dobrej muzy­ki i tań­ca pro­po­zy­cja dla każ­de­go, kto wie­rzy w szczę­śli­we zakończenia.

Z kolei w gru­dnio­we wtor­ko­we przed­świą­tecz­ne wie­czo­ry, kie­dy za oknem nie­śmia­ło będzie sypał śnieg, widzo­wie sta­cji Romance TV wybio­rą się w roman­tycz­ną podróż do uro­czej Kornwalii. To wła­śnie na południowo-zachodnim krań­cu Wielkiej Brytanii roz­gry­wa się akcja pre­mie­ro­wo emi­to­wa­nych ekra­ni­za­cji powie­ści popu­lar­nej pisar­ki Rosamunde Pilcher. Jej histo­rie przed­sta­wia­ją prze­wrot­ne losy boha­te­rów, poko­nu­ją­cych naj­więk­sze prze­szko­dy i trud­no­ści dzię­ki miłości.