Czy ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zniweluje różnice między polską A i polską B?

Przedsiębiorcy cze­ka­ją już na usta­wę o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji. Zakłada ona, że cała Polska będzie podzie­lo­na na 14 obsza­rów, gdzie wspar­cie znaj­dą zarów­no wszy­scy przed­się­bior­cy – od tych dużych, aż po mikro. Szczególny nacisk poło­ży też na roz­wój tzw. „ścia­ny wschod­niej”, czy­li woje­wództw: lubel­skie­go, pod­kar­pac­kie­go, pod­la­skie­go i warmińsko-mazurskiego. Eksperci z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis wyja­śnia­ją, czym wła­ści­wie jest owa usta­wa i jakie korzy­ści może przy­nieść przedsiębiorcom.

KROK KU ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU POLSKI

Projekt usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji może być szan­są roz­wo­ju szcze­gól­nie dla śred­nich, małych i mikro przed­się­bior­ców. Jednak aktu­al­ny kształt wyma­ga drob­nych popra­wek, by pro­jekt przy­niósł ocze­ki­wa­ne efek­ty. Działania na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju sta­no­wią waż­ny czyn­nik, któ­ry w dłuż­szej per­spek­ty­wie prze­ło­ży się tak­że na powsta­nie nowych miejsc pra­cy, dzię­ki cze­mu nie­wiel­kie i śred­nie mia­sta będą mia­ły moż­li­wość roz­wo­ju. Ustawa o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji może być kro­kiem ku roz­wo­jo­wi gospo­dar­cze­mu Polski oraz zwięk­sze­niu jej konkurencyjności.

- System wspar­cia jest ukie­run­ko­wa­ny na obsza­ry obję­te naj­więk­szym bez­ro­bo­ciem, na ośrod­ki badawczo-rozwojowe oraz zaawan­so­wa­ne usłu­gi dla biz­ne­su. Ideą jest inwe­sto­wa­nie w fir­my nowo­cze­sne. Ustawa ta jest pró­bą rewi­ta­li­za­cji miast tra­cą­cych funk­cje spo­łecz­no – gospo­dar­cze i sąsied­nich gmin. Obecnie obo­wią­zu­ją­ce regu­la­cje są nie­do­sto­so­wa­ne do moż­li­wo­ści, jakie są osią­gal­ne w innych kra­jach euro­pej­skich. Nowy pro­jekt two­rzy rów­nie atrak­cyj­ne wspar­cie, jak w innych kra­jach UE, zno­si m.in. barie­ry tery­to­rial­ne, dzię­ki cze­mu przed­się­bior­cy w całej Polsce będą mogli ubie­gać się o uzy­ska­nie wspar­cia – potwier­dza mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

Projekt usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji, jest skie­ro­wa­ny do przed­się­bior­ców, któ­rzy będą chcie­li sko­rzy­stać z ulg inwe­sty­cyj­nych. Szacunki rzą­do­we wska­zu­ją, że ze wspar­cia będzie mogło sko­rzy­stać pra­wie 13 000 przed­się­bior­ców na tere­nie całe­go kra­ju. Jednak loka­li­za­cja inwe­sty­cji będzie mieć zna­cze­nie. Przede wszyst­kim wspie­ra­ne będą obsza­ry o naj­wyż­szym bez­ro­bo­ciu – im wyż­sze, tym niż­sza war­tość inwe­sty­cji jest wyma­ga­na i więk­sze wspar­cie jest udzielane.

- Zasadniczo o wspar­cie może ubie­gać się każ­dy pod­miot. System wspar­cia pre­fe­ru­je jed­nak małych, śred­nich i mikro przed­się­bior­ców, co wyni­ka z róż­nych szcze­gó­ło­wych roz­wią­zań wyni­ka­ją­cych z poszcze­gól­nych prze­pi­sów usta­wy i roz­po­rzą­dzeń wyko­naw­czych. Wyłączenia zawar­te w roz­po­rzą­dze­niu do usta­wy unie­moż­li­wia­ją ubie­ga­nie się o wspar­cie  przed­się­bior­com z nie­któ­rych branż, np. wspar­cia nie otrzy­ma pro­du­cent wyro­bów tyto­nio­wych czy fir­ma sprze­da­ją­ca samo­cho­dy – potwier­dza mec. Piotr Pruś z kan­ce­la­rii Ecovis.

Większość przed­się­bior­ców z tere­nu całe­go kra­ju może ubie­gać się o uzy­ska­nie ulg podat­ko­wych. Jednak pro­ce­do­wa­nie usta­wy wciąż się wydłu­ża, a przed­się­bior­cy z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­ją uchwa­le­nia usta­wy.  

JAK WSPARCIE JEST UDZIELANE I ZA CO MOŻNA JE UZYSKAĆ?

Zgodnie z umo­wą wspar­cie jest udzie­la­ne w for­mie zwol­nień podat­ko­wych według okre­ślo­ne­go kry­te­rium inten­syw­no­ści pomo­cy, któ­re uza­leż­nio­ne jest od miej­sca ulo­ko­wa­nia inwe­sty­cji. Zwolnienie podat­ko­we jest czę­ścią inwe­sty­cji, jaką inwe­stor otrzy­ma z powro­tem jako zwol­nie­nie podatkowe.

- By uzy­skać wspar­cie roz­pa­try­wa­ne mogą być dwa para­me­try: inwe­sty­cyj­ny, czy­li zakup, najem bądź dzier­ża­wa grun­tów, naby­cie środ­ków trwa­łych oraz ich roz­bu­do­wa i moder­ni­za­cja, czy naby­cie nie­któ­rych war­to­ści mate­rial­nych i praw­nych. Drugi para­metr doty­czy pra­cow­ni­ków, czy­li zwol­nie­nie zwią­za­ne jest z utwo­rze­niem nowych miejsc pra­cy i zatrud­nie­niem pra­cow­ni­ków. Zwolnienie będzie wów­czas rów­ne cał­ko­wi­te­mu kosz­to­wi zatrud­nie­nia nowych pra­cow­ni­ków przez dwa lata – doda­je mec. Pruś.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Do tej pory spół­ki zarzą­dza­ją­ce stre­fa­mi par­ty­cy­po­wa­ły w wyda­wa­niu zezwo­leń na dzia­łal­ność na tere­nie stre­fy. W nowej usta­wie nie będzie tych zezwo­leń. Teraz będzie wyda­wa­na decy­zja o udzie­le­niu wspar­cia, do któ­rej będą sto­so­wa­ne te same regu­ły, jak do wyda­wa­nia wszyst­kich decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych. Decyzja będzie wyda­wa­na w toku postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

- Jednak zmie­nia się mecha­nizm admi­ni­stro­wa­nia całą struk­tu­rą. Na grun­cie spół­ek zarzą­dza­ją­cych stre­fa­mi będą two­rzo­ne spół­ki zarzą­dza­ją­ce obsza­ra­mi, na któ­ry zosta­je podzie­lo­ny cały kraj. Minister może upo­waż­nić je do wyda­wa­nia zezwo­leń i do kon­tro­li czy warun­ki, któ­re zosta­ły okre­ślo­ne w decy­zji zosta­ły speł­nio­ne i czy są prze­strze­ga­ne – mówi mec. Milczarek.

Podmioty zarzą­dza­ją­ce obsza­ra­mi mają za zada­nie pomóc przed­się­bior­com w uzy­ska­niu ulgi podat­ko­wej poprzez zarzą­dza­nie mie­niem, współ­pra­cę z jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, a tak­że dzia­ła­nia­mi infor­ma­cyj­ny­mi i promocyjnymi.

KIEDY USTAWA ZOSTANIE UCHWALONA?

Ustawa o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji mia­ła wejść w pierw­szym kwar­ta­le 2018 roku, jed­nak ten ter­min wciąż się wydłu­ża. Ustawa jest już pro­ce­do­wa­na, spra­woz­da­nie z prac pod­ko­mi­sji jest na liście rezer­wo­wej porząd­ku obrad naj­bliż­szej sesji Sejmu. Istnieje duże praw­do­po­do­bień­stwo, że usta­wa zosta­nie uchwa­lo­na przez Sejm na jed­nym z posie­dzeń czerw­co­wych. Jej uchwa­le­nie jest rów­nież jed­nym z prio­ry­te­tów rządu.

- Jeśli usta­wa zosta­nie dobrze prze­pro­wa­dzo­na, to roz­wój gospo­dar­czy Polski zde­cy­do­wa­nie przy­spie­szy, a przez to spo­wo­du­je zwięk­sze­nie docho­dów firm i ich pra­cow­ni­ków. Jednak aby to zadzia­ła­ło potrze­ba te zmia­ny pra­wi­dło­wo zor­ga­ni­zo­wać – mówi mec. Nikodem Multan.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin prawa.

Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.