Jednak się uczą. Chętnie pomagają innym. Niechętnie trenują. Finał akcji dla młodzieży „Zapracuj na swoje wakacje”

Biuro podró­ży Almatur ogło­si­ło zakoń­cze­nie tego­rocz­nej akcji „Zapracuj na swo­je waka­cje”. Jak co roku, kam­pa­nia mia­ła na celu akty­wi­za­cję mło­dych ludzi, zachę­ce­nie ich do pra­cy i pomo­cy innym, w zamian za co mogli wypra­co­wać zniż­ki na waka­cje z ofer­ty biu­ra. W tym roku mło­dzi ludzie uzbie­ra­li na waka­cje aż 100 250 złotych!

Co cie­ka­we, z opu­bli­ko­wa­nych przez Almatur danych wyni­ka, że naj­wię­cej, bo łącz­nie aż 45 060zło­tych, mło­dzi ludzie zaosz­czę­dzi­li wyko­nu­jąc zada­nia zwią­za­ne z nauką i hob­by (np. przej­ście do kolej­nych eta­pów olim­piad przed­mio­to­wych, nauka gry na instru­men­tach). Na dru­gim miej­scu, wśród naj­po­pu­lar­niej­szych aktyw­no­ści są te zwią­za­ne z poma­ga­niem innym (uczest­nic­two w akcji cha­ry­ta­tyw­nej, pomoc przy sprzą­ta­niu w domu itp.). W ten spo­sób zaosz­czę­dzo­no 37 450 zło­tych. O dzi­wo naj­mniej pie­nię­dzy mło­dzi ludzie zaosz­czę­dzi­li wyko­nu­jąc… zada­nia spor­to­we (jaz­da na rowe­rze, pod­cią­ga­nie na drąż­ku itp.) – w ten spo­sób mło­dzież wypra­co­wa­ła sobie zniż­ki na waka­cje w wyso­ko­ści 12 360 złotych.

Zasady akcji były bar­dzo pro­ste. Wystarczyło wstać z kana­py, ode­rwać się od kom­pu­te­ra i zacząć dzia­łać. Pożyteczne czyn­no­ści –  domo­we lub szkol­ne – pre­mio­wa­ne były kwo­ta­mi, któ­re moż­na wyko­rzy­stać na waka­cyj­ny wyjazd. Dla przy­kła­du – wystar­czy­ło wynieść śmie­ci, by obni­żyć cenę wyjaz­du o 20 zło­tych. Wzięcie udzia­łu w akcji cha­ry­ta­tyw­nej ozna­cza­ło 150 zł zniż­ki na waka­cyj­ne sza­leń­stwa. Przejście do II eta­pu olim­pia­dy dawa­ło aż 300 zł zniż­ki na wybra­ny obóz z kata­lo­gu biu­ra podró­ży Almatur. Tym spo­so­bem moż­na było spę­dzić uda­ne waka­cje aż o 600 zł taniej. Wszyscy, któ­rzy chcie­li wziąć udział w akcji musie­li udo­ku­men­to­wać swo­je aktyw­no­ści na fil­mi­ku, ozna­czyć go na swo­ich pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych i wysłać fil­mik poprzez for­mu­larz na stro­nie mojewakacje.almatur.pl.