Pokolenie „Z” spędza ferie inaczej niż „Millenialsi”

Młodzież z poko­le­nia Z, uro­dzo­na po 2000 roku, chce ina­czej spę­dzać ferie zimo­we niż mil­le­nial­si, któ­rzy cie­szy­li się z obo­zów wędrow­nych czy sza­leństw na sto­ku. Obecni nasto­lat­ko­wie pra­gną prze­żyć praw­dzi­wą przy­go­dę, nauczyć się cze­goś nowe­go, sta­wia­ją też na ory­gi­nal­ność. Dlatego biu­ra podró­ży two­rzą obo­zy tema­tycz­ne, dla mło­dych naukow­ców, lin­gwi­stów lub artystów. 

Zima to, tuż obok waka­cji, ten wycze­ki­wa­ny z wytę­sk­nie­niem czas, kie­dy mło­dzi ludzie mają wol­ne od szkol­nych obo­wiąz­ków i myślą o wyjeź­dzie z rówie­śni­ka­mi. Zimowiska kie­dyś koja­rzy­ło się z jaz­dą na nar­tach, snow­bo­ar­dzie, san­kach oraz roz­pa­la­niem ognisk po całym dniu zimo­we­go sza­leń­stwa. A co jeże­li mło­dy czło­wiek, któ­ry chce wyje­chać na obóz nie lubi spor­tów zimo­wych albo chce prze­żyć praw­dzi­wą przygodę?

- Pokolenie Z jest zwa­ne rów­nież gene­ra­cją mul­ti­ta­sking. Nuży ich ruty­na i powta­rzal­ność, dla­te­go wybie­ra­ją obo­zy LEGO Mindstorms, ASG, reżysersko-filmowe, e‑gamingowe czy z zum­bą, któ­rych jesz­cze kil­ka lat temu w ogó­le nie było na ryn­ku  – mówi Mirosław Sikorski, Prezes Zarządu Almatur.

COŚ DLA NAUKOWCA

Ferie z eks­pe­ry­men­ta­mi nauko­wy­mi? Czemu nie! Obecnie poja­wia­ją się ofer­ty ferii zimo­wych połą­czo­nych na przy­kład z nauką kon­stru­owa­nia robo­tów przy uży­ciu spe­cjal­nych kloc­ków LEGO Mindstorms, któ­re są wypo­sa­żo­ne w sil­ni­ki, czuj­ni­ki i mikro­kon­tro­le­ry. Jednak jeśli mło­dy czło­wiek nie jest zain­te­re­so­wa­ny karie­rą naukow­ca, ale lin­gwi­sty, to tak­że znaj­dzie coś ide­al­ne­go dla sie­bie – obo­zy języ­ko­we, na któ­rych mło­dzież oprócz aktyw­ne­go wypo­czyn­ku będzie mogła tak­że pod­szko­lić swo­ją zna­jo­mość języ­ka angielskiego.

COŚ DLA ARTYSTY

Istnieje tak­że sze­ro­ka gama obo­zów zimo­wych połą­czo­nych z nauką jakiejś dys­cy­pli­ny arty­stycz­nej. W cza­sie takie­go wyjaz­du mło­dzież będzie mogła nie tyl­ko spę­dzić aktyw­nie czas w gru­pie innych mło­dych ludzi, ale tak­że sku­pić się na inte­re­su­ją­cej dzie­dzi­nie sztu­ki. Almatur w swo­jej ofer­cie posia­da mię­dzy inny­mi obo­zy tanecz­ne, foto­gra­ficz­ne, reżysersko-filmowe oraz aktorsko-teatralne. Istotne dla mło­de­go czło­wie­ka będzie tak­że fakt, że oprócz naby­cia nowych umie­jęt­no­ści, będzie mógł poznać innych pasjo­na­tów inte­re­su­ją­ce­go go dzie­dzi­ny sztu­ki i nawią­zać nowe przyjaźnie.

 COŚ DLA FANA SPORTÓW, NIE TYLKO ZIMOWYCH

Oczywiście znaj­dą się tak­że miło­śni­cy bar­dziej aktyw­ne­go wypo­czyn­ku. Dla takich Almatur przy­go­to­wał nie tyl­ko obo­zy nar­ciar­skie oraz snow­bo­ar­do­we, ale tak­że połą­czo­ne z zum­bą lub zaję­cia­mi tanecz­ny­mi. Także fani prze­żyć napraw­dę eks­tre­mal­nych znaj­dą coś dla sie­bie, na przy­kład na obo­zie paint­bal­lo­wym i ASG. Będą tam na nich cze­kać nie­za­po­mnia­ne przy­go­dy oraz nowe umie­jęt­no­ści, takie jak umie­jęt­ność roz­pa­le­nia ogni­ska w zimo­wych warun­kach czy zbu­do­wa­nie trwa­łe­go schronienia.