Obóz survivalowo-przygodowy czy youtuberski, czyli jak wyglądają wakacje nastolatków

Wakacje ruszyły peł­ną parą! Tysiące wcza­so­wiczów opa­la się już na nad­mor­skich pla­żach lub wypo­czy­wa spo­koj­nie gdzieś wśród natu­ry, z dala od zgieł­ku wiel­kich miast. Wszyscy korzy­sta­ją z dobro­dziejstw lata i sta­ra­ją się jak naj­le­piej spędzić ten długo wycze­ki­wa­ny czas. Okazuje się jed­nak, że pomi­mo wspa­nia­łych oko­licz­no­ści, w jakich z pew­no­ścią znaj­du­ją się tego­rocz­ni wcza­so­wi­cze, nikt z nich nie bawi się tak  dobrze jak uczest­ni­cy let­nich obozów biu­ra podró­ży Almatur.

Ruszyły już pierw­sze wyjaz­dy z Almaturem. Jak wie­my z roz­mów z uczest­ni­ka­mi oraz opie­ku­na­mi, prze­bie­ga­ją one w fan­ta­stycz­nej atmos­fe­rze. Podczas wyjaz­dów obo­zo­wi­cze roz­wi­ja­ją swo­je pasje lub zdo­by­wa­ją zupeł­nie nowe umie­jęt­no­ści w towa­rzy­stwie rówie­śni­ków. Nad ich bez­pie­czeń­stwem czu­wa wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra zapew­nia­ją­ca im rów­nież licz­ne kre­atyw­ne aktyw­no­ści. Dodatkowo obo­zy te odby­wa­ją się w pięk­nych i nie­po­wta­rzal­nych miej­scach oraz w ośrod­kach o róż­no­rod­nej infra­struk­tu­rze, z któ­rej mogą  aktyw­nie korzy­stać wszy­scy uczestnicy.

Repertuar obozów Almatur jest tak sze­ro­ki, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Od obozów spor­to­wych sku­pia­ją­cych się na piłce noż­nej, siatkówce czy spor­tach wod­nych przez obo­zy tanecz­ne i aktor­skie po wyjaz­dy survivalowo-przygodowe czy nawet youtu­ber­skie. – mówi Grzegorz Marchewka z biu­ra podró­ży Almatur. Pomimo ich olbrzy­mie­go zróż­ni­co­wa­nia tema­tycz­ne­go łączy je wszyst­kie jed­na bar­dzo waż­na cecha: ich uczest­ni­cy wyśmie­ni­cie się na nich bawią, co potwier­dza­ją pierw­sze w tym sezo­nie relacje.

Uczestnicy chwa­lą przede wszyst­kim panu­ją­cą tam atmos­ferę oraz zróż­ni­co­wa­ny pro­gram zajęć – prak­tycz­nie każ­de­go dnia robią coś zupeł­nie nowe­go. Na obo­zie youtu­ber­skim na przykład oprócz zajęć typo­wo prak­tycz­nych (jak pla­no­wa­nie i nagry­wa­nie pierw­szych fil­mików) dla przy­szłych youtu­berów, pro­wa­dzo­ne są również aktyw­no­ści czy­sto rekre­acyj­ne, takie jak kaja­ki, rowe­ry wod­ne, wizy­ta w par­ku wod­nym lub lino­wym czy kino. Jest to świet­na oka­zja do nawią­za­nia nowych zna­jo­mo­ści i umoc­nie­nie tych, które roz­po­czę­ły się pod­czas warsz­tatów tema­tycz­nych. – doda­je Grzegorz Marchewka z biu­ra Almatur, lide­ra tury­sty­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Polsce.

Pierwsze obo­zy już trwa­ją, a nie­któ­re oso­by wprost mówią, że prze­ży­wa­ją naj­lep­sze waka­cje swo­je­go życia. Nie zna­czy to jed­nak, że na obóz jest już za póź­no. Wakacje tak napraw­dę dopie­ro nie­daw­no się zaczę­ły, ale wszy­scy dobrze wie­dzą, jak szyb­ko one mija­ją, dla­te­go nie ma co dłu­żej cze­kać. Czas spa­ko­wać tor­bę i wybrać się na nie­za­po­mnia­ne waka­cje na jed­nym z obo­zów tema­tycz­nych biu­ra podró­ży Almatur.