Wielki powrót władcy zwierząt – Król Lew w Cinema City IMAX® i 4DX®!

Wielkimi łapa­mi zbli­ża się Król Lew! Długo wycze­ki­wa­ny rema­ke ani­mo­wa­ne­go fil­mu wej­dzie do kin już 19 lip­ca. Przygody lwich boha­te­rów będzie moż­na obej­rzeć w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX® oraz 4DX®, któ­ra prze­nie­sie widza wprost na afry­kań­ską sawan­nę. Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

Po suk­ce­sie aktor­skich wer­sji kla­sycz­nych bajek Disneya, takich jak „Kopciuszek”, „Piękna i Bestia” czy „Aladyn” stu­dio Walt Disney Pictures zde­cy­do­wa­ło się na rema­ke słyn­ne­go Króla Lwa z 1994 roku, wyre­ży­se­ro­wa­ne­go przez Jona Favreau. W nowej wer­sji fil­mu fani boha­te­rów lwie­go kró­le­stwa będą mogli usły­szeć nie­za­po­mnia­ne pio­sen­ki z ory­gi­na­łu, skom­po­no­wa­ne przez wybit­ne­go Hansa Zimmera. Ponadto dzię­ki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii efek­tów kom­pu­te­ro­wych widzo­wie będą mogą zachwy­cić się fan­ta­stycz­ny­mi wido­ka­mi afry­kań­skiej sawan­ny, a tak­że boha­te­ra­mi fil­mu w zde­cy­do­wa­nie real­niej­szej posta­ci, pomi­mo ani­ma­cji produkcji.

Produkcja będzie wyświe­tla­na mię­dzy inny­mi w salach IMAX®, przed­sta­wia­ją­cych film ze zwięk­szo­ną jasno­ścią i kon­tra­stem obra­zu, gdzie zachwy­ca­ją­ce wra­że­nia wizu­al­ne dzi­kiej przy­ro­dy Afryki zagwa­ran­tu­je pano­ra­micz­ny for­mat. Fanów ocze­ku­ją­cych wyjąt­ko­wo eks­tre­mal­nych wra­żeń, pra­gną­cych prze­żyć przy­go­dę walecz­ne­go Simby nie­mal­że obok, Cinema City zapra­sza na sean­se w sali Verva 4DX®, któ­rej efek­ty spe­cjal­ne pozwo­lą dosłow­nie zanu­rzyć się w akcji świa­ta przyrody.

Animację będzie moż­na zoba­czyć zarów­no w ory­gi­nal­nej wer­sji języ­ko­wej z pol­ski­mi napi­sa­mi, jak z dub­bin­giem. Głosów boha­te­rom uży­czy­li wybit­ni pol­scy akto­rzy – Wiktor Zborowski (jako Mufasa), Artur Żmijewski (jako Skaza), Danuta Stenka (jako Sarabi), Maciej Stuhr (jako Timon), Marcin Januszkiewicz (jako Simba), Piotr Polk (jako Zazu) oraz Jarzy Stuhr (jako Rafiki). Film tra­fi na ekra­ny wszyst­kich 34 kin Cinema City w 19 mia­stach w wer­sji 2D, nato­miast w wer­sji 3D IMAX® w kinach Cinema City: Sadyba (Warszawa), Punkt 44 (Katowice), Galeria Plaza (Kraków), Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Wroclavia (Wrocław) i w 3D w salach Verva 4DX® w kinach: Arkadia (Warszawa), Manufaktura (Łódź), Bonarka (Kraków), Felicity (Lublin), Bydgoszcz i Wroclavia (Wrocław).

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.