Zarządzanie nieruchomością zagrożoną. W czym tkwi sekret?

W nie­ru­cho­mo­ści war­to inwe­sto­wać, jed­nak trze­ba brać pod uwa­gę ryzy­ka i obser­wo­wać zacho­dzą­ce na ryn­ku zmiany. 

 Zaciągając dłu­go­ter­mi­no­wy kre­dyt nale­ży pamię­tać, że jego spła­ta nie będzie dla nas jed­na­ko­wym obcią­że­niem na prze­strze­ni lat. W sytu­acji, gdy poja­wia­ją się pro­ble­my z płyn­no­ścią finan­so­wą, a nie­ru­cho­mość sta­je się zagro­żo­nym akty­wem zarzą­dza­nie nią wyma­ga wie­dzy i doświad­cze­nia. Na pol­skim ryn­ku wła­śnie roz­wi­ja się usłu­ga, dzię­ki któ­rej trud­ną nie­ru­cho­mość moż­na wypro­wa­dzić na pro­stą, z korzy­ścią zarów­no dla wła­ści­cie­la, jak i dla banku.

Ryzyko kre­dy­to­we, nad­mier­ne lewa­ro­wa­nie i utra­ta płyn­no­ści finan­so­wej to pod­sta­wo­we czyn­ni­ki, któ­re mogą dopro­wa­dzić nawet atrak­cyj­ną nie­ru­cho­mość do sta­tu­su zagro­żo­nej. W Polsce naj­czę­ściej sto­so­wa­ną prak­ty­ką jest prze­ka­za­nie takie­go obiek­tu czy loka­lu w ręce komor­ni­ka (nie­ru­cho­mość) lub syn­dy­ka (spół­ka wła­da­ją­ca nie­ru­cho­mo­ścią). Jak mówi Maja Biesiekierska, Head of Advisory and Asset Management, Prelios Real Estate Advisory Sp. z.o.o, fir­my zaj­mu­ją­cej się m.in. zarzą­dza­niem akty­wa­mi zagro­żo­ny­mi, są moż­li­wo­ści ura­to­wa­nia takiej nie­ru­cho­mo­ści poprzez dzia­ła­nia restrukturyzacyjne.

Zakup nie­ru­cho­mo­ści wią­że się z ryzy­kiem, na któ­re mamy ogra­ni­czo­ny wpływ, a co gor­sza zazwy­czaj nie może­my go prze­wi­dzieć. Dlatego powsta­ła spe­cjal­na usłu­ga, skro­jo­na na potrze­by XXI wie­ku, asset mana­ge­ment nie­ru­cho­mo­ści trud­nych. Na Zachodzie, spe­cja­li­stów w tej dzie­dzi­nie czę­sto zatrud­nia­ją same ban­ki. Właśnie w ramach takie­go zle­ce­nia zaj­mo­wa­łam się port­fe­la­mi kre­dy­tów zagro­żo­nych dla Lehman Brothers. Zdobyte doświad­cze­nie oraz potrzeb­na wie­dza pozwa­la mi w ramach fir­my Prelios pro­po­no­wać taką usłu­gę klien­tom na pol­skim ryn­ku – doda­je Maja Biesiekierska.

Ryzyko dla nieruchomości

Mianem akty­wa zagro­żo­ne­go okre­śla­na jest nie­ru­cho­mość zabez­pie­cza­ją­ca kre­dyt, któ­ra dra­stycz­nie stra­ci­ła na war­to­ści w wyni­ku rze­czy­wi­stych lub poten­cjal­nych strat spo­wo­do­wa­nych wzro­stem ryzyk: kre­dy­to­we­go, utra­ty płyn­no­ści finan­so­wej oraz zmia­ny sytu­acji ryn­ko­wej. Znanym i moc­no nagło­śnio­nym medial­nie przy­pad­kiem jest spła­ta kre­dy­tów, któ­re zacią­gnię­te były we fran­kach szwaj­car­skich. Wzrost war­to­ści walu­ty dra­stycz­nie odbił się na port­fe­lach osób zara­bia­ją­cych w zło­tów­kach. Natomiast zagro­że­niem, z któ­rym muszą zmie­rzyć się przed­się­bior­cy loku­ją­cy swo­je fun­du­sze w nowych inwe­sty­cjach jest trud­ność wyj­ścia z zacią­gnię­tych zobo­wią­zań. Skutkiem tego może być wymu­szo­na sprze­daż akty­wa – zwy­kle znacz­nie poni­żej war­to­ści ryn­ko­wej. Z podob­ną stra­tą muszą się liczyć oso­by pry­wat­ne, któ­re zmia­ny na ryn­ku zmu­si­ły do odsprze­da­nia nie­ru­cho­mo­ści w nie­ko­rzyst­nej cenie.

Zarządzanie nieruchomością zagrożoną

Losy nie­ru­cho­mo­ści, któ­ra jest nie­ren­tow­na nie są prze­są­dzo­ne. Trzeba tyl­ko we wła­ści­wym momen­cie zwró­cić się o pomoc do spe­cja­li­stów, któ­rzy po zapo­zna­niu się z jej histo­rią i źró­dłem pro­ble­mu dopro­wa­dzą do restruk­tu­ry­za­cji lub repo­zy­cjo­no­wa­nia nieruchomości.

Zarządzanie nie­ru­cho­mo­ścią to nie tyl­ko suche dane, to przede wszyst­kim spo­sób myśle­nia i patrze­nia na nią z szer­szej per­spek­ty­wy. Np. budy­nek na pery­fe­riach mia­sta nie­ko­niecz­nie jest dobrym miej­scem na sie­dzi­bę ban­ku, nato­miast ide­al­nym na tani hotel, dla osób odwie­dza­ją­cych sto­li­cę w celach tury­stycz­nych – tłu­ma­czy Maja Biesiekierska. Dodaje: Doświadczenie poka­zu­je, że jest sze­reg zabie­gów, któ­re moż­na wyko­nać, któ­re np. zwięk­szą sto­pę zwro­tu dla inwe­sto­rów, a co za tym idzie wypro­wa­dzą nie­ru­cho­mość z trud­no­ści. Cieszę się, że może­my zapro­po­no­wać tę uni­kal­ną usłu­gę pol­skim klien­tom, ponie­waż dla wie­lu jest to duże wspar­cie w pro­wa­dzo­nych biznesach.

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/partnerskie/top-5-tanich-klimatyzatorow-skuteczny-sposob-na-walke-z-upalem-w-domu/48msnfp

https://kobieta.onet.pl/zdrowie/wiadomosci/mozesz-odmowic-przyjscia-do-pracy-z-powodu-upalow-kto-i-kiedy-moze-dostac-platne/d2xq76k