Świętuj 25-te urodziny „Przyjaciół” w Cinema City!

To nie lada grat­ka dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li ame­ry­kań­skie­go sit­co­mu. Z tej oka­zji Cinema City przy­go­to­wa­ło dla fanów seria­lu coś spe­cjal­ne­go! W całej Polsce Cinema City wyświe­tli po 4 wybra­ne odcin­ki „Przyjaciół” razem z cie­ka­wy­mi dla widzów mate­ria­ła­mi dodat­ko­wy­mi. Pierwszy uro­dzi­no­wy mara­ton na ekra­nach kin zawi­ta już 24 paź­dzier­ni­ka. Kolejne sean­se zapla­no­wa­ne są na 31 paź­dzier­ni­ka i 7 listo­pa­da. Jedno jest pew­ne – Ross i spół­ka jak zawsze roz­ba­wią widzów do łez! Bilety na te wyjąt­ko­we wyda­rze­nia dostęp­ne są w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

Chyba niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać seria­lo­wych przy­ja­ciół. Bo czy ktoś nie pamię­ta sce­ny, w któ­rej Ross z oka­zji świąt prze­bie­ra się w kostium pan­cer­ni­ka, ponie­waż w wypo­ży­czal­ni zabra­kło stro­ju świę­te­go Mikołaja? Albo kie­dy Joey pod­czas rand­ki z nie­zna­jo­mą dobit­nie pod­kre­ślił, żeby nie inte­re­so­wa­ła się zawar­to­ścią jego tale­rza? Te i pozo­sta­łe gagi war­to sobie przy­po­mnieć pod­czas jesien­nych sean­sów z „Przyjaciółmi” w Cinema City.

Podczas każ­de­go z trzech wyda­rzeń, widzo­wie zoba­czą po 4 odcin­ki kul­to­we­go seria­lu. Całość roz­pocz­nie sztan­da­ro­wa odsło­na pierw­sze­go sezo­nu, czy­li „odci­nek, w któ­rym wszyst­ko się wyda­rzy­ło”. Ponadto każ­dy z mara­to­nów zosta­nie wzbo­ga­co­ny o mate­ria­ły dodat­ko­we, w któ­rych publicz­ność rzu­ci okiem na to, co dzia­ło się za kuli­sa­mi seria­lu. Urodzinowy mara­ton „Przyjaciół” zakoń­czy się 7 listo­pa­da odcin­kiem o świę­cie dziękczynienia.

Serialowe sean­se odbę­dą się w kinach Cinema City, m. in.: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Częstochowie, Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Toruniu, Bielsko Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Gliwicach, Rybniku, Sosnowcu, Wałbrzychu, Starogardzie i Wrocławiu.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Więcej infor­ma­cji i bile­ty na www.cinema-city.pl

Wyjątkowy wrzesień pełen premier w Romance TV! Aż 29 nowości na antenie!

W tym roku prze­łom lata i jesie­ni będzie dla widzów Romance TV pełen emo­cji. Stacja we wrze­śniu przy­go­to­wa­ła rekor­do­we 29 pre­mier, zarów­no fil­mo­wych jak i seria­lo­wych. Na ekra­nie zagosz­czą nowe ekra­ni­za­cje powie­ści Rosamunde Pilcher z mię­dzy­na­ro­do­wą obsa­dą oraz fil­my z cyklu „Weselna gorącz­ka”. Romance TV poka­że tak­że nowe cykle: kryminalno-komediowy „Reiff – goto­wa na wyspę” oraz roman­tycz­ny „Miłość nad Fiordem”. Dla wiel­bi­cie­li seria­li sta­cja pro­po­nu­je dwie nowe serie, „Komisarz Heldt” z przy­stoj­nym Kaiem Schumannem w roli głów­nej oraz wło­ską wer­sję seria­lu „Wszystko dla pań”, gdzie prze­nie­sie­my się do Mediolanu lat 60. ubie­głe­go wieku.

Przełomowy wrze­sień w Romance TV

- Wrzesień w Romance TV będzie wyjąt­ko­wym pre­zen­tem dla naszych widzów. Udało nam się przy­go­to­wać tyl­ko w tym jed­nym mie­sią­cu naj­więk­szą do tej pory ilość pre­mier, jest to aż 29 nowo­ści! Każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Zarówno wiel­bi­cie­le współ­cze­snych seria­li, takich jak nie­zwy­kle popu­lar­ny „Komisarz Heldt”, któ­ry z pew­no­ścią pod­bi­je ser­ca pań, jak i ama­to­rzy pro­duk­cji zabie­ra­ją­cych nas do poprzed­nich epok m.in. we „Wszystko dla pań”, czy ekra­ni­za­cjach powie­ści Rosamunde Pilcher. Jestem prze­ko­na­ny, że nowe cykle fil­mo­we tak­że przy­pad­ną widzom do gustu i poko­cha­ją oni nowych boha­te­rów. – mówi Krzysztof Mikulski, Dyrektor Romance TV Polska.

„Komisarz Heldt” – start roman­tycz­ne­go seria­lu kryminalno-komediowego 

Od 7 wrze­śnia w każ­dą sobo­tę na ante­nie Romance TV zago­ści serial, któ­ry z pew­no­ścią pod­bi­je ser­ca widzów – „Komisarz Heldt”. Komisarz Nikolas Heldt ma swój wła­sny spo­sób roz­wią­zy­wa­nia przy­pad­ków kryminalnych.
W sto­sun­ku do podej­rza­nych zacho­wu­je się w podob­nie nie­okrze­sa­ny spo­sób jak do swo­ich zwierzch­ni­ków. Obszar jego dzia­łań to Bochum i w tym mie­ście czu­je się naj­le­piej. Heldt podej­mu­je wszel­kie ryzy­ko, co czę­sto pro­wa­dzi do spięć na komen­dzie poli­cji. W prze­ci­wień­stwie do swo­je­go naj­lep­sze­go śled­cze­go, naczel­nik wydzia­łu, głów­ny komi­sarz Detlev Grün bar­dziej ceni dokład­ne i zgod­ne z prze­pi­sa­mi pro­ce­du­ry docho­dze­nio­we i uwa­ża, że to wła­śnie kon­wen­cjo­nal­ne meto­dy śled­cze pro­wa­dzą do suk­ce­su. Jest też zda­nia, że wspie­rać go w tym win­na pro­ku­ra­tor­ka Ellen Bannenberg. Nikolas Heldt kie­ru­je się w swej pra­cy czę­sto intu­icją i osią­ga dosko­na­łe wyni­ki. Prokuratorka czę­sto przy­my­ka oko na jego poczy­na­nia, albo­wiem samo­wo­la i nie­co­dzien­na inter­pre­ta­cja fak­tów Nikolasa Heldta, czę­sto pro­wa­dzą do suk­ce­sów w śledz­twie. Na dwa odcin­ki seria­lu sta­cja zapra­sza w każ­dą sobo­tę o godz. 21:45 lub 21:50.

Włoska wer­sja seria­lu „Wszystko dla pań”

Od 3 wrze­śnia, od ponie­dział­ku do piąt­ku, co wie­czór o godzi­nie 20.00 widzo­wie Romance TV będą mogli prze­śle­dzić histo­rię pierw­sze­go, powsta­łe­go w latach pięć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku, medio­lań­skie­go domu mody dla pań, uroz­ma­ico­ną oczy­wi­ście oso­bi­sty­mi prze­ży­cia­mi boha­te­rów. Główne wąt­ki to miłość, nadzie­ja, roz­cza­ro­wa­nia i wszel­kie­go rodza­ju intry­gi! Przeniesiemy się do Mediolanu, roku 1959. Vittorio Conti przy­go­to­wu­je się, dzię­ki pożycz­ce uzy­ska­nej od ban­kie­ra Umberta Guarnieri, do ponow­ne­go otwar­cia domu mody „Paradiso”. Przypadkowe spo­tka­nie z nie­zna­jo­mą dziew­czy­ną pozwa­la mu na chwi­lę zapo­mnieć o swo­jej przy­ja­ciół­ce Andreinie Mandelli, któ­ra zosta­ła oskar­żo­na o zabój­stwo Pietro Mori. Umberto wraz ze szwa­gier­ką Adelaidą orga­ni­zu­ją przy­ję­cie z oka­zji uro­dzin jego nie­po­kor­nej cór­ki Marty, któ­ra nie zga­dza się na zaaran­żo­wa­ne przez jej ojca mał­żeń­stwo z Valerio Nervim. Na przy­ję­ciu poja­wia się oprócz tego tajem­ni­czy Luca Spinelli, któ­ry wywie­ra na Marcie ogrom­ne wrażenie…

Hołd dla Rosamunde Pilcher

Z oka­zji 95. uro­dzin zmar­łej w lutym autor­ki Rosamunde Pilcher, Romance TV będzie przez cały mie­siąc pre­zen­to­wać adap­ta­cje fil­mo­we jej best­sel­le­rów. W każ­dy wto­rek o godzi­nie 21.00 lub 20:50 widzo­wie obej­rzą pre­mie­ro­wy odci­nek czte­ro­czę­ścio­we­go obra­zu „Cztery pory roku”, któ­re­go akcja odgry­wa się w posia­dło­ści Endellion. Natomiast w nie­dziel­ne wie­czo­ry od godz. 20:00 sta­cja poka­że tele­wi­zyj­ne pre­mie­ry dwu­od­cin­ko­wych fil­mów z udzia­łem naj­lep­szych akto­rów. Na począ­tek nowa adap­ta­cja fil­mo­wa debiu­tanc­kiej powie­ści Rosamunde Pilcher „Poszukiwacze musz­li”, któ­ra była jej pierw­szym wiel­kim suk­ce­sem lite­rac­kim i fil­mo­wym. W rolach głów­nych wystą­pi­li mię­dzy inny­mi Vanessa Redgrave i Maximilian Schell.

Poniedziałkowy cykl „Gorączka wesel­na w Romance TV”

We wrze­śniu w Romance TV wybuch­nie praw­dzi­wa gorącz­ka wesel­na i znów nie­zli­czo­ne zako­cha­ne pary sta­ną na ślub­nym kobier­cu! W mał­żeń­stwie nie cho­dzi o to, by zmie­nić stan cywil­ny, lecz by part­ner był kimś, kto zmie­ni nasze życie na lep­sze. W każ­dy wrze­śnio­wy ponie­dzia­łek o godzi­nie 20.55 lub 21.00 widzo­wie obej­rzą roman­tycz­ne histo­rie, któ­rych akcja toczy się wokół tego wyjąt­ko­we­go dnia. Oprócz adap­ta­cji fil­mo­wych powie­ści Rosamunde Pilcher i Ingi Lindström oraz kome­dii roman­tycz­nych, Romance TV z zapra­sza widzów na „Rejs ku szczę­ściu”, któ­ry zawie­dzie ich w naj­dal­sze, egzo­tycz­ne zakąt­ki świata.

 Start nowej kryminalno-komediowej serii fil­mów „Reiff – goto­wa na wyspę”

Adwokatka Katharina Reiff to boha­ter­ka serii komediowo-kryminalnej „Reiff – goto­wa na wyspę”. Katharina roz­sta­ła się ze swym nie­wier­nym part­ne­rem i wraz z cór­ką Nelą prze­pro­wa­dza­ją się z mia­sta na pół­noc­no­fry­zyj­ską wyspę Föhr, do Marianny, mat­ki Kathariny, któ­ra pro­wa­dzi tam pen­sjo­nat. Katharina chce ukoń­czyć w spo­ko­ju zaocz­ne stu­dia praw­ni­cze i pora­dzić sobie z drę­czą­cym ją syn­dro­mem Atlasa. Okazuje się to pra­wie nie­moż­li­we, bo zawód adwo­ka­ta wią­że się z nie­sie­niem pomo­cy innym ludziom. U Kathariny wciąż poja­wia­ją się oso­by potrze­bu­ją­ce jej wspar­cia. Sprzymierzeńca znaj­du­je w daw­nym przy­ja­cie­lu i miej­sco­wym poli­cjan­cie Thiesie Quedensie. Na serię fil­mów „Reiff – goto­wa na wyspę” Romance TV zapra­sza w każ­dą sobo­tę wrze­śnia o godz. 20:00.

Środowy cykl „Miłość nad fiordem” 

Dni sta­ją się coraz krót­sze i chłod­niej­sze. Nadchodzi jesień! W każ­dą śro­dę o godz. 20.55 Romance TV dosto­su­je się do panu­ją­cej aury i zawie­dzie widzów na dale­ką Północ, nad zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach nor­we­skie fior­dy. Poznamy tam ludzi wal­czą­cych o utrzy­ma­nie wię­zi rodzin­nych. Oczywiście nie obę­dzie się też bez histo­rii miłosnych!

Jak introwertyk może stać się salonowym lwem biznesu? Poznaj 3 sprawdzone metody!

Życie spo­łecz­ne intro­wer­ty­ka nie jest usła­ne róża­mi. Problemy z komu­ni­ku­ją­cą, otwar­to­ścią czy stres to tyl­ko kil­ka z prze­ciw­no­ści, z któ­ry­mi musi się na co dzień mie­rzyć. Na swo­jej dro­dze zawo­do­wej może napo­tkać wie­le nie­kom­for­to­wych sytu­acji: kon­fe­ren­cje biz­ne­so­we, odbiór nagród, wystę­py publicz­ne. Samoświadomy intro­wer­tyk jed­nak dosko­na­le potra­fi dosto­so­wać się do sytu­acji, jedy­ne co, to wie­dzieć jak. 

Kim wła­ści­wie jest intro­wer­tyk? Jest to oso­ba emo­cjo­nal­nie samo­wy­star­czal­na. Nie potrze­bu­je bodź­ców z zewnątrz, wie­lu zna­jo­mych, hała­su. Najlepiej czu­je się w swo­im wła­snym towa­rzy­stwie, nie jest chęt­na do pozna­wa­nia nowych osób. Jego prze­ci­wień­stwem jest eks­tra­wer­tyk – oso­ba, któ­ra czer­pie ener­gię z kon­tak­tów z inny­mi,  nie lubi być sam, naj­le­piej czu­je się w towa­rzy­stwie dużej grupy.

JAK INTROWERTYK POWINIEN SOBIE RADZIĆ PODCZAS WAŻNYCH WYDARZEŃ ZAWODOWYCH?

- W sytu­acjach, gdy licz­ba inte­rak­cji zatrwa­ża moje­go wewnętrz­ne­go intro­wer­ty­ka, sto­su­ję trzy meto­dy – mówi Maciej Gnyszka, zawo­do­wo pre­zes Towarzystw Biznesowych, pry­wat­nie intro­wer­tyk. Po pierw­sze, nale­ży wcze­śniej wybrać oso­by, któ­re chce­my poznać: ‚- Pierwszą rze­czą, o któ­rą zadbaj, to wybór kon­kret­nych ludzi, któ­rych chcesz poznać z gro­na pre­le­gen­tów – mówi Gnyszka. W ten spo­sób moż­na unik­nąć szo­ku ilo­ścio­we­go, np. w momen­cie wej­ścia na kon­fe­ren­cję. W dodat­ku łatwiej jest nam osią­gnąć cele, któ­re sami sobie wyzna­czy­my, od razu na wstę­pie. Po dru­gie, nale­ży odpo­czy­wać. Od hała­su, od ludzi, od infor­ma­cji. – W trak­cie trwa­nia kon­fe­ren­cji war­to wyjść na spa­cer, posłu­chać muzy­ki. To pozwa­la na zebra­nie myśli i zła­pa­nie odde­chu – doda­je pre­zes Towarzystw Biznesowych. Ostatnia rada jest pro­sta: nie trze­ba koniecz­nie jeść biz­ne­so­we­go lun­chu ze wszyst­ki­mi, jeśli się nie chce. Podobno nie powin­no się jeść same­mu, ale są wyjąt­ki. Może aku­rat pozna się inne­go intro­wer­ty­ka, któ­ry tak samo jak my, potrze­bo­wał chwi­li samot­no­ści? – Brak kon­tak­tu z ludź­mi nad­ro­bisz póź­niej w kulu­arach, w któ­re wej­dziesz ze zdwo­jo­ną siłą dzię­ki nała­do­wa­niu bate­rii pod­czas samot­ne­go posił­ku – koń­czy Maciej Gnyszka.

Tak więc jak widać, wszyst­ko jest moż­li­we, jeśli tyl­ko postę­pu­je się świa­do­mie i w zgo­dzie z samym sobą. Nie war­to rezy­gno­wać z waż­nych spo­tkań biz­ne­so­wych, z powo­du stre­su spo­wo­do­wa­ne­go spo­tka­niem wie­lu osób naraz. Granice usta­la­my sobie sami, ale łatwo moż­na je prze­su­wać – wystar­czy wie­dzieć w któ­rym miej­scu. Dlatego nie ma co zakła­dać, że sobie nie pora­dzi­my i pamię­tać – nikt inny nie wie, czy ktoś jest intro­wer­ty­kiem, czy nie! Można więc zagrać, kogo się chce…

 

Demoniczny maraton z Annabelle w Cinema City!

Opętana lal­ka Annabelle powra­ca! Już 12 lip­ca Cinema City zapra­sza na mara­ton hor­ro­rów z upior­ną Annabelle w roli głów­nej. W pią­tek od godzi­ny 22:00 na widzów cze­ka cała seria o naj­słyn­niej­szej lal­ce w dzie­jach hor­ro­ru z pre­mie­rą naj­now­szej czę­ści: „Annabelle wra­ca do domu”, a koń­cząc na Zakonnicy. Zapraszamy na demo­nicz­ny Maraton Horrorów w wybra­nych kinach Cinema City! Bilety do naby­cia w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl/filmy/maraton-annabelle.

W pierw­szej czę­ści widzo­wie pozna­ją, kim jest „Annabelle”. Ciężarna Mia otrzy­mu­je w pre­zen­cie od swo­je­go męża pięk­ną sta­ro­daw­ną lal­kę. Wkrótce para zosta­je napad­nię­ta w nocy w swo­im domu przez wyznaw­ców sza­ta­na. Małżeństwu uda­je się unik­nąć śmier­ci, jed­nak ich per­fek­cyj­ne życie zamie­nia się w kosz­mar. Z cza­sem oka­zu­je się, że za wszyst­kie nie­szczę­ścia, jakie spa­dły na rodzi­nę, odpo­wia­da lal­ka Annabelle.

W dru­giej czę­ści Annabelle: naro­dzi­ny zła” widzo­wie cof­ną się w cza­sie, do cza­sów sprzed histo­rii przed­sta­wio­nej w pierw­szym fil­mie. Tym razem wytwór­ca lalek w tra­gicz­ny spo­sób tra­ci córecz­kę, a po kil­ku latach od tego trau­ma­tycz­ne­go wyda­rze­nia posta­na­wia wraz z żoną przy­jąć pod dach zakon­ni­cę wraz z gru­pą osie­ro­co­nych dziew­czy­nek. Wkrótce w domu zaczy­na­ją się dziać dziw­ne rze­czy, oka­zu­je się, że przy­by­li goście sta­ją się celem upior­ne­go two­ru lal­ka­rza – Annabelle.

Ale to nie koniec moc­nych wra­żeń – trze­cim fil­mem będzie dłu­go wycze­ki­wa­na pre­mie­ra Annabelle wra­ca do domu”, w któ­rej demo­no­lo­dzy  Ed i Lorraine Warren chcą za wszel­ką cenę unie­moż­li­wić Annabelle doko­ny­wa­nie kolej­nych okrut­nych czy­nów. Przywożą opę­ta­ną lal­kę do zamknię­te­go poko­ju z nie­zwy­kły­mi przed­mio­ta­mi w swo­im domu. Układają ją „bez­piecz­nie” za poświę­co­nym szkłem i pro­szą księ­dza o udzie­le­nie bło­go­sła­wień­stwa. Nadchodzi jed­nak zupeł­nie bez­boż­na noc, kie­dy Annabelle budzi zamknię­te w poko­ju zło­wiesz­cze duchy, któ­re na swój nowy cel obie­ra­ją dzie­się­cio­let­nią cór­kę Warrenów, Judy.

Ostatnim fil­mem tej mrocz­nej nocy będzie Zakonnica”. Kiedy mło­da sio­stra odbie­ra sobie życie w klasz­to­rze w Rumunii, nęka­ny zmo­ra­mi z prze­szło­ści ksiądz i nowi­cjusz­ka, któ­ra ma wła­śnie zło­żyć ślu­by zakon­ne, zosta­ją wysła­ni przez Watykan, aby zba­dać tę spra­wę. Wspólnie odkry­wa­ją nie­chlub­ny sekret zakonu.

Maraton hor­ro­rów odbę­dzie się w pią­tek 12 lip­ca o 22:00 w wybra­nych kinach Cinema City: Arkadia (Warszawa), Białołęka (Warszawa), Sadyba (Warszawa), Promenada (Warszawa), Wroclavia (Wrocław), Bonarka (Kraków), Toruń Plaza, Punkt 44 (Katowice), Zielona Góra, Bielsko-Biała, Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Bydgoszcz, Gliwice, Wolność (Częstochowa), Felicity (Lublin), Wałbrzych, Sosnowiec, Ruda Śląska, Rybnik, Bytom, Starogard. Bilet na mara­ton, na wszyst­kie 4 fil­my, będzie kosz­to­wać 42 zł w kinach war­szaw­skich, w pozo­sta­łych kinach 39 zł. Posiadacze kart Unlimited mogą obej­rzeć demo­nicz­ny mara­ton bez żad­nych dopłat.