Premiera 12. sezonu „Górskiego lekarza” w Romance TV

Już od 12 sierp­nia widzo­wie Romance TV oglą­dać będą kolej­ny, 12 sezon kul­to­we­go seria­lu „Górski lekarz”. Martin Gruber powra­ca na ante­nę z nowy­mi pery­pe­tia­mi, zaś przed pre­mie­rą plan zdję­cio­wy i same­go akto­ra odwie­dził amba­sa­dor Romance TV, Daniel QCZAJ. Co będzie dzia­ło się w pre­mie­ro­wym sezo­nie? Zapraszamy przed tele­wi­zo­ry od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 20:00.

Daniel QCZAJ na pla­nie seria­lu „Górski lekarz”

W poło­wie lip­ca, Daniel QCZAJ, amba­sa­dor Romance TV, udał się do Austrii, aby oso­bi­ście dowie­dzieć się, co cze­ka na widzów nowe­go sezo­nu. QCZAJ miał tak­że oka­zję odwie­dzić miej­sca, gdzie krę­co­ny jest serial m.in., dom i gabi­net Martina Grubera, miej­sco­wość Ellmau, stu­dio zbu­do­wa­ne na daw­nym kor­cie tenisowym
w któ­rym jest zain­sce­ni­zo­wa­ny szpi­tal na potrze­by seria­lu oraz plac w Ellmau, gdzie znaj­du­je się seria­lo­wa apteka.

Daniel QCZAJ miał tak­że oka­zję poroz­ma­wiać z seria­lo­wym Martinem Gruberem, czy­li Hansem Siglem.

- Nie spo­dzie­wa­łem się, że Austria jest aż tak pięk­na! Naprawdę war­to się tam wybrać dla tych wido­ków i ener­gii jaką dają góry. Wycieczka na plan seria­lu „Górski lekarz” była świet­ną przy­go­dą. Mogłem zoba­czyć na żywo wszyst­kie loka­li­za­cje zna­ne z tele­wi­zji, a przede wszyst­kim malow­ni­cze i zapie­ra­ją­ce dech gór­skie kra­jo­bra­zy, któ­re robią ogrom­ne wra­że­nie! Bardzo się cie­szę, że uda­ło się spo­tkać z samym Hansem Siglem. Jego wiel­ką fan­ką jest moja mama, z wiel­ką przy­jem­no­ścią nagrał dla niej spe­cjal­ne pozdro­wie­nia. Hans jest wspa­nia­ły i wca­le się nie dzi­wie, że oso­ba taka jak on, przy­cią­ga przed tele­wi­zo­ry milio­ny widzów! Po pro­stu jest sza­le­nie ser­decz­nym czło­wie­kiem i oczy­wi­ście świet­nym akto­rem, co będzie­my mogli zoba­czyć w kolej­nym, już 12. sezo­nie seria­lu „Górski lekarz” od 12 sierp­nia w Romance TV! – mówi Daniel QCZAJ, amba­sa­dor Romance TV.

„Górski lekarz” – co w 12. sezonie?

 Martin Gruber wybie­ra się ze swy­mi przy­ja­ciół­mi na nar­ty. Wycieczka koń­czy się jed­nak pecho­wo! Dwóch człon­ków eki­py zosta­je porwa­nych przez śnież­ną lawi­nę. Czy przeżyją?

Martin Gruber cie­szy się ze spo­tka­nia ze swy­mi daw­ny­mi przy­ja­ciół­mi Heiko i Herminą, któ­rych przed laty poznał w Nowym Jorku. Małżonkowie wró­ci­li do Niemiec i posta­no­wi­li wresz­cie odwie­dzić Martina w Ellmau. Martin i jego brat Hans orga­ni­zu­ją wypra­wę na nar­tach, któ­rą mają popro­wa­dzić doświad­czo­ny prze­wod­nik gór­ski Tom i jego przy­ja­ciół­ka Nina. Piękny dzień koń­czy się jed­nak katastrofą…

W obsa­dzie 12. sezo­nu „Górskiego leka­rza” wystą­pią m.in. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher oraz Nadeshda Brennicke.

Romance TV zapra­sza do oglą­da­nia seria­lu od 12 sierp­nia od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 20:00